Ve­li­či­na Ja­pa­na­ca u bli­zi­ni lje­po­te i smr­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Te­ško je re­ći tko vi­še stra­ve mo­že iz­a­zva­ti – pri­ro­da ili čo­vjek. Je­dan ve­li­ki na­rod, ja­pan­ski, do­ži­vio je naj­ve­ću stra­vu i pri­rod­nu i ljud­sku – sa­daš­nji po­tres pra­ćen tsu­na­mi­jem i ka­tas­tro­fu Hi­ro­ši­me i Na­ga­sa­ki­ja. Ako je ži­vje­ti i ve­li­čans­tve­no i opas­no, Ja­pan­ce je Bog iz­a­brao za ta­kav ži­vot kao što su sa­mi za ta­kav ži­vot iz­a­bra­li li­je­pu i opa­ku zem­lju. Na­rod ko­ji je svo­ju ve­li­či­nu stvo­rio u naj­ve­ćoj bli­zi­ni lje­po­te i smr­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.