PROŠ­LI TJE­DAN PRI­MIO SAM TRUM­PO­VA IZ­AS­LA­NI­KA KO­JI JE DO­BIO OS­NOV­NE IN­FOR­MA­CI­JE I ZA­PU­TIO SE NA BRI­JU­NE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

se pak po­ža­lio da se aus­trij­ski po­du­zet­ni­ci uop­će ne že­le jav­lja­ti na hr­vat­ske jav­ne na­tje­ča­je zbog ne­tran­s­pa­rent­nos­ti. Na­ši su na­tje­ča­ji tran­s­pa­rent­ni, ali po­ne­kad žal­be­ni pro­ce­si na­ših na­tje­ča­ja tra­ju pre­du­go. Žal­be­ne pos­tup­ke jed­nos­tav­no mo­ra­mo br­že rje­ša­va­ti. Mo­je is­kus­tvo iz raz­go­vo­ra sa stra­nim ve­le­pos­la­ni­ci­ma i pred­stav­ni­ci­ma stra­nih kom­pa­ni­ja go­vo­ri mi da su svi pre­poz­na­li bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je kao ne­što u čemu smo os­tva­ri­li ve­li­ki na­pre­dak za­hva­lju­ju­ći pre­mi­jer­ki. Mo­gu re­ći da moj ured raz­go­va­ra s ula­ga­či­ma s nje­mač­kog po­pi­sa, baš kao i s aus­trij­skim ula­ga­či­ma. I nje­mač­ki i aus­trij­ski inves­ti­to­ri ja­ko do­bro poz­na­ju si­tu­aci­ju. Is­ti­na, pos­to­je ge­ne­ral­ne pri­mjed­be kao što je bi­ro­kra­ci­ja, o ko­joj raz­go­va­ra­mo ci­je­lo vri­je­me, ili du­ži­na vo­đe­nja sud­skih spo­ro­va. Ali sa­da je jas­no da se o svim pro­ble­mi­ma br­zo mo­že pro­di­sku­ti­ra­ti i ko­or­di­ni­ra­ti na ra­zi­ni svih mi­nis­tar­sta­va. Ula­ga­či že­le br­zo vra­ti­ti no­vac kad se od­lu­če na ula­ga­nje. Mi im po­ku­ša­va­mo omo­gu­ći­ti br­zi­nu. Sa­da su, vje­ru­jem, svi shva­ti­li da sa­mo inves­ti­ci­je mo­gu ubr­za­ti gos­po­dar­ski rast i otva­ra­ti rad­na mjes­ta. :: S ko­jim ste se do­ma­ćim inves­ti­to­ri­ma sas­ta­ja­li ne­ovis­no o jav­nim sku­po­vi­ma? Raz­go­va­rao sam s ve­ći­nom ve­li­kih hr­vat­skih ula­ga­ča. Sve je ovi­si­lo o to­me s kak­vom se tko pre­pre­kom su­sreo. Mo­gu, pri­mje­ri­ce, re­ći da sam sre­tan što smo DIV-u ri­je­ši­li onu sra­mot­nu pre­pre­ku ula­ga­nju u obli­ku ne­pos­to­je­ćeg po­to­ka na mjes­tu gdje su tre­ba­li gra­di­ti, a zbog ne­pos­to­je­ćeg po­to­ka ni­su smje­li. Na­ža­lost, vi­še se ba­vi­mo stra­nim ne­go do­ma­ćim ula­ga­či­ma. Do­ma­ći se ipak lak­še sna­la­ze u Hr­vat­skoj. Ne či­ni­mo raz­li­ku iz­me­đu stra­nih i do­ma­ćih, kao što ne či­ni­mo raz­li­ku iz­me­đu ma­lih i ve­li­kih. :: Ko­je su pri­mjed­be i oče­ki­va­nja, re­ci­mo di­rek­to­ra Adri­sa An­te Vla­ho­vi­ća i Ivi­ce To­do­ri­ća? Pre­pre­ke su is­te: zem­lji­šte ko­je je u spo­ru je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve i sre­diš­nje dr­ža­ve, ili npr. tre­ba raz­ri­je­ši­ti od­nos s Hr­vat­skim šu­ma­ma. Ili se ra­di o to­me da tre­ba pro­ši­ri­ti par­ce­lu na po­ljo­pri­vred­no zem­lji­šte. Ni do­ma­ći inves­ti­to­ri ni­su imu­ni na tak­ve te­ško­će. :: Je­su li toč­ni na­pi­si da su za Zrač­nu lu­ku Za­greb za­in­te­re­si­ra­ni Ame­ri­kan­ci, Ka­na­đa­ni, Ni­jem­ci, Fran­cu­zi... Jes­te li s njima bi­li u kon­tak­tu? Zna­mo da je do po­čet­ka na­tje­ča­ja ko­ji je po­čeo pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na pre­uze­to vi­še od 40 do­ku­men­ta­ci­ja za Zrač­nu lu­ku Za­greb, a naj­češ­će su ih pre­uzi­ma­li od­vjet­nič­ki ure­di. Dok pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na ni­je za­po­čeo na­tje­čaj, in­te­res su po­ka­zi­va­li Ka­na­đa­ni, Zrač­na lu­ka Ho­us­ton, Fran­cu­zi, Ni­jem­ci... Ako je po­treb­no raz­ri­je­ši­ti ne­ke ne­do­umi­ce, sa­da ih je­di­no mo­že­mo upu­ti­ti na po­vje­rens­tvo ko­je je za­du­že­no za na­tje­čaj. Pred­na­tje­čaj za­vr­ša­va 5. trav­nja i tad će­mo zna­ti tko se sve ja­vio. :: Što je s nas­tav­kom pri­va­ti­za­ci­je, je li se kon­kret­no ras­prav­lja­lo o pro­da­ji pre­os­ta­lih ve­li­kih dr­žav­nih udje­la u kom­pa­ni­ja­ma po­put Cro­ati­je osi­gu­ra­nja, HPB-a...? Od­lu­ke o to­me ni­su do­ne­se­ne. Mo­ram re­ći da je Hr­vat­ska pri vr­hu ne sa­mo u Eu­ro­pi ne­go s na­gla­skom na tran­zi­cij­ske zem­lje, po iz­rav­nom ili ne­iz­rav­nom udje­lu dr­ža­ve u stva­ra­nju BDP-a. Sma­tram da dr­ža­va tre­ba stva­ra­ti ok­vir za rast i ra­zvoj gos­po­dar­stva i po­du­zet­niš­tva i da ne tre­ba uvi­jek bi­ti po­du­zet­nik. Naj­dra­ži pri­mjer mi je tu­ris­tič­ki sek­tor, za­is­ta ne­ma ni­ti jed­nog raz­lo­ga da dr­ža­va uprav­lja ho­te­li­ma. Ho­te­li su ti­pi­čan pri­mjer kad za­is­ta tre­ba­mo na­ći ula­ga­če ko­ji će njima uprav­lja­ti, a dr­ža­va tre­ba efi­kas­no ubi­ra­ti po­rez i stva­ra­ti ok­vir da ho­te­li bu­du što us­pješ­ni­ji i da se­zo­na po­tra­je što du­že. :: Tko bi, po va­šem miš­lje­nju, tre­bao bi­ti glav­ni kan­di­dat za pri­va­ti­za­ci­ju? Sma­tram da na­še na­ci­onal­no bo­gat­stvo i ključ­ni re­sur­si, a to su šu­me i vo­de, ni­kad ne bi tre­ba­li bi­ti pred­met pri­va­ti­za­ci­je. Ta­ko­đer, sma­tram da bi one tvrt­ke ko­je su u ne­kom pos­tot­ku u dr­žav­nom vlas­niš­tvu a ra­de na tr­ži­štu i su­oče­ne su sa sva­kod­nev­nom kon­ku­ren­ci­jom, tre­ba­lo ana­li­zi­ra­ti da bi se pro­ci­je­ni­lo ko­li­ko je ko­ja kon­ku­rent­na na tr­ži­štu i da li im dr­ža­va od­ma­že ili po­ma­že ti­me što je vlas­nik. Vra­ćam se na po­če­tak, sma­tram da dr­ža­va tre­ba stvo­ri­ti do­bar ok­vir i bi­ti iz­nim­no efi­kas­na u pri­kup­lja­nju po­re­za. Ključ­no je osi­gu­ra­ti ok­vir za rast pri­ho­da i tek ta­da mo­že­mo raz­go­va­ra­ti o sma­nje­nju po­rez­ne pre­si­je. :: Po va­še­mu miš­lje­nju, dak­le, kan­di­da­ti za pri­va­ti­za­ci­ju su i Cro­atia osi­gu­ra­nje i HPB. Tu je, dak­le, i Po­drav­ka, u ko­joj dr­ža­va i da­lje ima 25 pos­to udje­la, ko­ji bi, po zad­njim od­lu­ka­ma, tre­bao bi­ti pro­dan. Kak­va je si­tu­aci­ja s Po­drav­kom? Vi­so­ko vred­nu­jem, s ob­zi­rom na to iz ko­je­ga svi­je­ta do­la­zim, kon­ku­rent­nost i po­du­zet­niš­tvo, ja sam ipak od onih ko­ji zas­tu­pa­ju ide­ju da dr­ža­va tre­ba ima­ti svo­ju ban­ku. Bez ob­zi­ra na to što ta ban­ka dje­lu­je na kon­ku­rent­nom tr­ži­štu na ko­jem su prak­tič­no naj­ve­ći europ­ski igra­či. :: Ko­ja je lo­gi­ka da dr­ža­va i da­lje dr­ži vlas­niš­tvo u Po­drav­ci, s ob­zi­rom na to da su sa­da i Ma­đa­ri naš­li kup­ca za svo­jih 10 pos­to? Je­su li? Moj je stav da od tih 25 pos­to u Po­drav­ci kre­ne udru­ži­va­nje ili okrup­nja­va­nje pre­hram­be­nog sek­to­ra u Hr­vat­skoj. Ne­ću ime­no­va­ti tvrt­ke, ali taj udio dr­ža­ve u Po­drav­ci mo­žda je ne­ka toč­ka ko­ja mo­že spo­ji­ti ne­ko­li­ko pre­hram­be­nih in­dus­tri­ja. Sve te in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj su is­pod mi­li­jar­du eura go­diš­njeg pri­ho­da. :: Ima­te li u ka­len­da­ru već za­bi­lje­žen da­tum sas­tan­ka s Do­nal­dom Trum­pom, ko­ji je za­in­te­re­si­ran za pro­jekt Bri­ju­ni ri­vi­je­ra? Do­nald Trump je, kao i svi dru­gi, do­bro­do­šao na me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj. Po­tru­dit će­mo se da se u dru­gom tro­mje­se­čju ras­pi­še na­tje­čaj za pro­jek­te na tri bri­jun­ske lo­ka-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.