I u kri­zi se pla­ća mo­že udvos­tru­či­ti – na 8,6 mi­li­ju­na eura

Za­hva­lju­ju­ći od­lič­nom re­zul­ta­tu na ki­ne­skom tr­ži­štu, šef Da­imle­ra Di­eter Zet­s­c­he do­bio je pra­vi kra­ljev­ski go­diš­nji bo­nus

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

Na­kon što je od­li­čan re­zul­tat u Ki­ni omo­gu­ćio Da­imle­ru da os­tva­ri naj­ve­ći pro­fit od 2002. go­di­ne, pa­la je i adek­vat­na na­gra­da čo­vje­ku naj­zas­luž­ni­jem za taj us­pjeh. Šef Da­imle­ra Di­eter Zet­s­c­he do­bio je go­diš­nju pla­ću od 8,69 mi­li­ju­na eura što je 105 pos­to vi­še ne­go 2009. go­di­ne. To je mo­gu­će jer Zet­s­c­he u svo­jem ugo­vo­ru ne­ma fik­s­ne, ne­go va­ri­ja­bil­ne bo­nu­se ko­ji su mu se zbog ovih re­zul­ta­ta sa­da uče­tve­ros­tru­či­li. Ko­li­ko je Daimler za­do­vo­ljan svo­jim di­rek- to­rom, go­vo­ri i či­nje­ni­ca da mu je taj ugo­vor proš­le go­di­ne pro­du­ljen do 2013. Da su za­do­volj­ni i os­tat­kom eki­pe u upra­vi, svje­do­či i či­nje­ni­ca da su sa­da nji­ho­ve pla­će na­ras­le sa 10 na 25 mi­li­ju­na eura. Sa­mo je Wol­f­gang Ber­n­hard, ko­ji je proš­le go­di­ne pris­ti­gao iz Mer­ce­de­sa kao di­rek­tor za proizvode, za­ra­dio la­ni 2,83 mi­li­ju­na eura. Ipak, Zet­s­c­he ni­je i naj­pla­će­ni­ji nje­mač­ki di­rek­tor. Šef Si­emen­sa Pe­ter Lo­es­c­her za­ra­dio je la­ni de­vet mi­li­ju­na eura,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.