Tko pr­vo pi­će po­pi­je sa 13, pos­li­je ‘rje­ša­va’ pro­ble­me al­ko­ho­lom

Gut­ljaj vi­na iz ta­ti­ne ili ma­mine ča­še ti­je­kom ruč­ka ne ra­ču­na se Ra­ni pil­ci po­uz­da­ju se u al­ko­hol kao na­čin no­še­nja sa stvar­noš­ću

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo - (N. Vla­šić/ VLM)

Mo­že­te se pred pri­ja­te­lji­ma pra­vi­ti važ­ni ti­me ko­li­ko ste ra­no po­pi­li svo­je pr­vo al­ko­hol­no pi­će (gut­ljaj vi­na iz ta­ti­ne ili ma­mine ča­še ne ra­ču­na se), ali jes­te li zna­li da se na te­me­lju tog po­dat­ka mo­že pre­dvi­dje­ti ka­kav će tko pi­lac pos­ta­ti u odras­loj do­bi? Ne­dav­no is­tra­ži­va­nje na Ins­ti­tu­tu za men­tal­no zdrav­lje u nje­mač­kom gra­du Man­n­he­imu, ko­jim su is­pi­ti­va­ne na­vi­ke pi­je­nja 306 oso­ba od nji­ho­va ra­nog dje­tinj­stva do odras­le do­bi, po­ka­za­lo je da ra­ni pil­ci kas­ni­je, u stres­nim ži­vot­nim si­tu­aci­ja­ma kao što je pre­kid ve­ze ili smrt čla­na obi­te­lji, re­agi­ra­ju opi­ja­njem. Ne­ko­li­ko je objaš­nje­nja za­što je ta­ko. Pr­vo, dje­ci od 12 ili 13 go­di­na is­kus­tvo pr­vog al­ko­ho­la ure­zu­je se u svi­jest kao na­grad­no jer je po­ve­za­no s hor­mo­nal­nim pro­mje­na­ma i na­glim ra­zvo­jem te ih mo­ti­vi­ra da i pos­li­je po­se­žu za al­ko­ho­lom. S dru­ge stra­ne, mo­gu­će je da se dje­ca ko­ja ra­no po­seg­nu za al­ko­ho­lom po­uz­da­ju u pi­će kao na­čin no­še­nja sa stvar­noš­ću, “uče­ći” da al­ko­hol ubla­ža­va stres ili opu­šta u ne­ugod­nim si­tu­aci­ja­ma. Ovu te­ori­ju po­dr­ža­va­ju i dru­gi do­ka­zi po­ka­zu­ju­ći da odras­le oso­be ko­je ni­su pi­le dok su bi­le mla­đe ne po­se­žu za al­ko­ho­lom u te­škim emo­tiv­nim i fi­nan­cij­skim si­tu­aci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.