Fu­šer­ski udar na rad u fu­šu

Si­va eko­no­mi­ja iz­no­si 35 pos­to BDP-a, ali Po­pi­ja­čev za­kon ni­je na­čin da joj se sta­ne na kraj

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - pi­še ::::: ŽELJKO MI­LI­ČE­VIĆ/VLM

Druš­tvo u ko­jem pri­ja­te­lji ko­ji su re­gis­tri­ra­ni za obav­lja­nje odre­đe­nih pos­lo­va ne­će smje­ti po­ma­ga­ti svo­jim pri­ja­te­lji­ma a da to ne na­pla­te ni­ka­ko ne mo­že bi­ti te­melj so­ci­jal­ne dr­ža­ve kak­va je Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska po svom us­tav­nom ure­đe­nju. Bez ob­zi­ra na to što ne­ke zem­lje tak­ve sus­ta­ve ima­ju ure­đe­ne, za Hr­vat­sku je u ovom tre­nut­ku nje­zi­ne gos­po­dar­ske i so­ci­jal­ne zbi­lje ne­pri­hvat­lji­vo da, pri­mje­ri­ce, oso­ba ko­ja ima re­gis­tri­ran obrt za ser­vi­si­ra­nje ku­ćan­skih apa­ra­ta ne mo­že bes­plat­no po­pra­vi­ti pri­ja­te­lju hlad­njak ili stroj za pra­nje rub­lja. Tak­va vr­sta is­po­mo­ći ili uza­jam­ne pri­ja­telj­ske po­mo­ći ‘rad za rad’ u ovim te­škim vre­me­ni­ma je­dan je od te­me­lja pre­živ­lja­va­nja u Hr­vat­skoj. I tra­di­ci­onal­no je ta­ko. To ba­šti­ni­mo još od ge­ne­ra­ci­ja pri­je nas – ka­že Kre­ši­mir Se­ver, pred­sjed­nik Ne­za­vis­nih hr­vat­skih sin­di­ka­ta, ko­men­ti­ra­ju­ći Na­crt pri­jed­lo­ga za­ko­na o za­bra­ni i spre­ča­va­nju ne­re­gis­tri­ra­ne dje­lat­nos­ti. Mi­nis­tar­stvo ra­da i po­du­zet­niš­tva obja­vi­lo ga je u ve­lja­či, s pre­po­ru­kom o hit­nom do­no­še­nju zbog te­ških po­s­lje­di­ca ra­da na cr­no i ne­us­pješ­ne bor­be sa si­vom eko­no­mi­jom. Če­ka­ju­ći sa­bor­sku pro­ce­du­ru, već je po­kre­nuo tsu­na­mi kri­ti­ka. One uglav­nom go­vo­re da je dr­ža­va u ra­tu pro­tiv si­ve eko­no­mi­je, kao stra­te­gi­je za po­ve­ća­nje ne­to osob­nog do­hot­ka na te­ret za­jed­ni­ce kao cje­li­ne, kre­nu­la na naj­sla­bi­je, one ko­ji tak­vim ra­dom kr­pa­ju pro­ma­ša­je te is­te dr­ža­ve i osi­gu­ra­va­ju si pre­živ­lja­va­nje. Jed­nos­tav­no re­če­no, fu­šer­ski se uda­ri­lo po ra­du u fu­šu.

In­s­pek­to­ri mo­gu za­pe­ča­ti objekt

– Ovak­vim pri­jed­lo­gom go­to­vo ne­će bi­ti ni tak­nu­ti ve­li­ki igra­či, ne­go upra­vo oni ko­ji su zbog ne­mo­guć­nos­ti os­tva­ri­va­nja svog us­tav­nog prava na rad, kao i prava na pla­ću dos­tat­nu za pris­to­jan ži­vot, u nu­ždi pri­si­lje­ni tra­ži­ti do­dat­ne na­či­ne pre­živ­lja­va­nja (po­moć u ku­ći, gla­ča­nje rub­lja, pra­nje stu­ba u zgra­da­ma i sl.). Kre­nu­lo se odoz­do pre­ma go­re, umjes­to obrat­no – tvr­di Kre­ši­mir Se­ver. Za­si­gur­no je ve­ći­ni Hr­va­ta ne­za­mis­li­vo da im su­sjed ili da­lji ro­đak zi­dar ili te­sar ne­će smje­ti po­mo­ći pri grad­nji ku­će ako mu je to re­gis­tri­ra­na dje­lat­nost, da se ne­će mo­ći bez ra­ču­na ši­ša­ti u sta­nu su­sje­de fri­zer­ke, da će zbog hlad­nja­ka u kva­ru mo­ra­ti zva­ti ser­vis, a majstor je u su­sjed­nom sta­nu i ra­do bi mu ga bes­plat­no popravio... Pri­jed­log za­ko­na fo­ku­si­ra

na jam oć Uza pom a an ljsk jed jate rad ” pri za elja rad tem “ od anj a je jav živl pre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.