NAJ­OZ­BILJ­NI­JA KRI­ZA NA­KON DAYTO­NA, LA­GUM­DŽI­JA OD FBIH STVA­RA BOŠ­NJAČ­KI EN­TI­TET SDP gu­ra BiH na rub su­ko­ba i ša­lje Hr­va­te u opor­bu

Stran­ke za ko­je je gla­so­va­lo 90 pos­to Hr­va­ta us­tav­nim su na­si­ljem iz­ba­če­ne iz vlas­ti. Li­der SDP-a, kao Mi­lo­še­vić ‘91., po­nov­no je oku­pio Hr­va­te u BiH

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika - : ZO­RAN KRE­ŠIĆ

pi­še

Ovo­ga tjed­na u BiH sve je pro­pu­pa­lo, a pro­ljet­no sun­ce iz­vuk­lo je mla­de na špi­cu, na sre­diš­nji mos­tar­ski trg na ko­jem je mnoš­tvo ka­fi­ća. Glas­na glaz­ba, go­mi­la zgod­nih dje­vo­ja­ka i mla­di­ća. No, ia­ko bi se pret­pos­ta­vi­lo da su glav­ne te­me ve­za­ne za lju­ba­vi i pro­ble­me, fa­kul­te­te i pre­da­va­nja, atrak­tiv­ne pla­vu­še, bri­ne­te, crn­ke, za ve­ći­nom sto­lo­va vo­de se žus­tre ras­pra­ve, a do­mi­ni­ra­ju ri­je­či ‘iz­da­ja’, ‘pro­da­ja’, SDP, HDZ, HSP. To je sli­ka po­di­je­lje­ne BiH, ko­ja je pos­ta­la još trus­ni­ja i po­dje­lje­ni­ja na­kon po­s­ljed­nje us­pos­ta­ve vlas­ti u boš­njač­ko-hr­vat­skom en­ti­te­tu, gdje je do­mi­nant­no boš­njač­ka stran­ka SDP BiH Zlat­ka La­gum­dži­je kr­še­ći Us­tav i za­ko­ne us­pos­ta­vi­la vlast iz­i­gra­va­ju­ći po­li­tič­ku vo­lju naj­ma­njeg na­ro­da i bi­ra­ju­ći u vlast ma­ri­one­te za ko­je se iz is­kus­tva biv­še Ju­gos­la­vi­je ko­ris­ti iz­raz “Sej­do Baj­ra­mo­vić”, ko­je­ga je ko­sov­skim Al­ban­ci­ma na­met­nuo Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić. S dru­ge pak stra­ne, ključ­ne hr­vat­ske stran­ke HDZ BiH i HDZ 1990. naj­a­vi­le su da ne­će priz­na­ti ne­le­gal­ne vlas­ti u Sa­ra­je­vu te da će po ‘ži­dov­skom mo­de­lu’ stvo­ri­ti odre- đe­nu vr­stu vir­tu­al­ne hr­vat­ske fe­de­ral­ne je­di­ni­ce ko­ja bi za po­če­tak bi­la ome­đe­na snaž­ni­jim ve­za­ma i za­jed­nič­kim in­te­re­som op­ći­na u kojima ži­vi ovaj na­rod. “U su­šti­ni, za­rob­lje­ni smo u do­mi­ni­ra­ju­će ti­po­ve po­li­tič­ke kul­tu­re ko­ja ne vi­di mo­guć­nost za kom­pro­mis i do­go­vor. I mla­di su, na­ža­lost, is­po­li­ti­zi­ra­ni. Či­ni mi se kat­kad da i mi kao pro­fe­so­ri uza­lud­no ra­di­mo po­sao u prav­cu nas­to­ja­nja da ih se ne spu­ta­va tak­vim oko­vi­ma. Či­ni mi se kao da žed­no­me u pus­ti­nji da­mo jed­nu kap”, oci­je­nio je ugled­ni pro­fe­sor dr. Mi­le La­sić s Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Mos­ta­ru.

Čis­ti na­ci­ona­li­zam

La­sić je bio vi­so­ki duž­nos­nik Cen­tral­nog ko­mi­te­ta u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji, pa čak i bli­zak su­rad­nik jed­no­ga od naj­važ­ni­jih Ti­to­vih lju­di u BiH Bran­ka Mi­ku­li­ća. Nje­gov ot­klon od SDP-a BiH Zlat­ka La­gum­dži­je do­ga­đa se ot­ka­ko se ta stran­ka pre­tvo­ri­la u pro­mo­to­ra ve­li­ko­boš­njač­kog na­ci­ona­liz­ma, na­kon što su pos­ta­li re­la­tiv­ni po­bjed­ni­ci na po­s­ljed­njim iz­bo­ri­ma. Za tu je stran­ku gla­so­va­lo tek ne­kih 2,5 pos­to Hr­va­ta. Una­toč to­me, SDP je po­seg­nuo pre­uze­ti hr­vat­ske po­zi­ci­je u vlas­ti za­jed­no sa stran­ka­ma ko­je su mar­gi­nal­ne među Hr­va­ti­ma, ne li­be­ći se pri to­me us­pos­ta­vi­ti do sa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.