Is­tra­ži­va­nje zlo­či­na po­greš­no se do­živ­lja­va kao udar na an­ti­fa­ši­zam

Pro­ce­si bi bi­li bla­go­tvor­ni za sve

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

:: Ho­će li na­la­zi Ko­mi­si­je mo­žda do­ves­ti i do sud­skih pos­tu­pa­ka? – Te­ško, čak je i kas­no za ta­ko ne­što. Ma­li je broj ži­vih ko­ji su igra­li ključ­nu ulo­gu u tim pro­ce­si­ma, a oni ži­vi već su u po­od­mak­loj ži­vot­noj do­bi. Ta­ko­đer, ne vi­dim da pos­to­ji po­li­tič­ka vo­lja da se do­đe do pro­ce­sa ni u jed­noj od biv­ših re­pu­bli­ka SFRJ. Po­je­di­ne po­li­tič­ke struk­tu­re to do­živ­lja­va­ju kao udar na an­ti­fa­ši­zam, što je po­greš­no jer u sva­kom ra­tu ima zlo­či­na ko­ji se mo­ra­ju osu­di­ti ka­ko se ne bi po­no­vi­li. Upra­vo je u in­te­re­su is­kre­nih an­ti­fa­šis­ta osu­da masovnih zlo­či­na. :: Za­što do danas ni­su pro­ce­su­ira­ni ko­mu­nis­tič­ki zlo­či­ni? – U kon­tek­s­tu do­ga­đa­nja 90-ih go­di­na doš­lo je do uras­ta­nja po­li­tič­kih i si­gur­nos­nih struk­tu­ra ko­mu­nis­tič­kog re­ži­ma u no­vi sus­tav te su pro­ces su­oča­va­nja s auto­ri­tar­nim nas­li­je­đem i oče­ki­va­ni pro­ce­si re­ha­bi­li­ta­ci­je, lus­tra­ci­je, otva­ra­nje ar­hi­va i res­ti­tu­ci­je gur­nu­ti u stra­nu. Od­go­vor je sva­ka­ko u po­li­tič­koj vo­lji i druš­tve­nim pri­ori­te­ti­ma. Što se ti­če ra­da Ko­mi­si­je, mno­go ve­ći efek­ti bi­li bi da su ar­hi­vi otvo­re­ni pri­je dva­de­set go­di­na, mno­go je vi­še svje­do­ka i ak­te­ra bi­lo ži­vo, pa bi is­tra­ga bi­la znat­no olak­ša­na, a re­zul­ta­ti bi bi­li bo­ga­ti­ji i uvjer­lji­vi­ji. I, što je naj­važ­ni­je, efek­ti za druš­tvo bi­li bi bla­go­tvor­ni­ji… Mo­žda se baš u ovom po­s­ljed­njem kri­je i od­go­vor za­što se ni­je pri­je kre­nu­lo i za­što tek sa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.