I KOS­TE­LIĆ JE LOŠ JER JE DO­MO­LJUB

SA­MO NA­OKO MAR­GI­NAL­NI PRI­MJE­RI PO­KA­ZU­JU DU­BO­KO LI­CE­MJE­RJE PRO­TIV­NI­KA J. KO­SOR KOJIMA NI­JE DO­BRO NI­ŠTA ŠTO ONA UČI­NI ILI KA­ŽE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - Pi­še: Mi­lan Iv­ko­šić

Baš sve što uči­ni ili ka­že Ja­dran­ka Ko­sor is­mi­ja­va se ili uda­ra kao ma­ljem. Evo ne­kih pri­mje­ra ko­ji su na­oko mar­gi­nal­ni, ali po­ka­zu­ju du­bo­ko li­ce­mje­rje pre­mi­jer­ki­nih pro­tiv­ni­ka. Na pri­ma­nju ko­je je pri­re­di­la u po­vo­du svjet­skog us­pje­ha Ivi­ce Kos­te­li­ća, tvo­rac tri­jum­fa svo­je dje­ce An­te Kos­te­lić iz­re­kao je ne­ko­li­ko mis­li o tom us­pje­hu, o Hr­vat­skoj, o ulič­nim pro­s­vje­di­ma, ali ko­lo­ni­jal­ni sen­zi­bi­li­tet hr­vat­skih ko­men­ta­to­ra naj­vi­še je po­go­di­la nje­go­va tvrd­nja ka­ko su sve hr­vat­ske vla­de bi­le kon­tro­li­ra­ne, tko zna od ko­ga, a “net­ko će re­ći od vanj­skih ne­pri­ja­te­lja”. Tko zna što je sve ne­do­re­če­ni Kos­te­lić ti­me mis­lio re­ći, ali... Je­dan no­vin­ski ko­men­ta­tor, ne­ki bljut­ko­vić, naj­poz­na­ti­ji po to­me što je obja­vio kri­vo­tvo­re­ni in­ter­v­ju s Ivom Sa­na­de­rom, ne jed­nom, ne dva­put, ne­go de­set­ke se pu­ta u svo­jim tek­s­to­vi­ma po­zi­vao na ne­ime­no­va­ne stra­ne di­plo­ma­te, duž­nos­ni­ke EU ili ne­ke dru­ge autoritete ko­ji su mu go­vo­ri­li o “po­greš­nim” ili “ka­tas­tro­fal­nim” po­te­zi­ma hr­vat­ske vlas­ti ko­ji će u EU ili u tzv. me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci vr­lo ne­ga­tiv­no odjek­nu­ti i bi­ti sank­ci­oni­ra­ni. Dak­le on, ko­ji je go­di­na­ma ser­vil­ni glas­no­go­vor­nik stra­nih in­te­re­sa u Hr­vat­skoj, ko­ji je pla­će­ni po­sred­nik, su­di­onik i cin­kar u kon­tro­li­ra­nju hr­vat­skih vla­da, pri­go­va­ra An­ti Kos­te­li­ću ko­ji o tak­voj kon­tro­li go­vo­ri i Ja­dran­ki Ko­sor ko­ju je odu­še­vi­lo sve što je re­kao Ja­ni­čin i Ivi­čin otac. Bljut­ko­vi­ću ta­ko­đer sme­ta što pre­mi­jer­ka “ko­ris­ti Tuđ­ma­nov i Sa­na­de­rov uzo­rak okup­lja­nja naj­po­pu­lar­ni­jih spor­ta­ša oko HDZ-a”. Što se tu mo­že! Vr­hun­ski spor­ta­ši u Hr­vat­skoj ma­hom su i vr­hun­ski do­mo­lju­bi, pa ka­ko se mo­gu okup­lja­ti oko SDP-a či­ji zas­tup­ni­ci oče­ve tih spor­ta­ša op­tu­žu­ju za te­ror nad svo­jom dje­com, prem­da je svi­ma jas­no da ih iri­ti­ra to­li­ko vi­jo­re­nje hr­vat­skom zas­ta­vom i ta­ko čes­to svi­ra­nje hr­vat­ske him­ne na pro­gla­še­nji­ma po­bjed­ni­ka svjet­skih sport­skih na­tje­ca­nja. Dru­gi su pri­mjer re­ak­ci­je na “boj­ni pok­lič” pred­sjed­ni­ce HDZ-a – ne smi­je­mo do­pus­ti­ti da Hr­vat­ska po­crve­ni. Zbog to­ga odav­no fol­k­lor­nog i be­nig­nog HDZ-ova pre­diz­bor­nog “pla­še­nja” bi­ra­ča op­tu­ži­li su je ni ma­nje ni vi­še ne­go da opo­na­ša zlo­čin­ca Ti­ta te pod­sje­ti­li na nje­zi­no po­ha­đa­nje ško­le u Ku­mrov­cu. Ali tko to či­ni? Među os­ta­lim Ivan Ši­ber ko­ji je bio je­dan od naj­is­tak­nu­ti­jih pro­mo­to­ra i in­te­lek­tu­al­nih ali­bi­ja kr­va­ve Ti­to­ve dik­ta­tu­re! Sti­di li se danas taj Ši­ber što je u so­ci­ja­liz­mu cvao na iz­rav­nom i ne­iz­rav­nom za­go­vo­ru Go­log oto­ka, Sta­re Gra­di­ške, Le­po­gla­ve, Ud­bi­nih uboj­sta­va u Hr­vat­skoj i ino­zem­s­tvu...? Na­rav­no da se ne sti­di, ina­če taj za­go­vor cr­ve­ni­la u de­mo­krat­skom ru­hu ne bi po­nav­ljao.

PIXSELL

:: Za­mje­ra se J. Ko­sor i što joj se svi­dio go­vor An­te Kos­te­li­ća o kon­tro­li­ra­nim hr­vat­skim vla­da­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.