Dok Li­bi­jom te­če krv, Za­pa­du do­tje­če naf­ta

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Što bom­bar­di­ra­njem Ga­da­fi­ja po­ru­ču­ju Ara­pi­ma i svi­je­tu Amerika, Bri­ta­ni­ja, Francuska, Ita­li­ja i dru­gi za­pad­ni sa­vez­ni­ci? Oni su pro­tiv dik­ta­to­ra ko­ji ubi­ja vlas­ti­ti na­rod, uz nji­ho­vu po­moć Li­bi­ja će bi­ti de­mo­krat­ska, oni su do­bro ko­je se su­prot­sta­vi­lo zlu. Ni­je is­ti­na da su sa­mo is­pro­ba­va­li no­ve bor­be­ne avi­one ko­je za­tim ka­ne pro­da­ti, ni­je is­ti­na da im je sa­mo do naf­te. Os­vr­ni­te se na proš­lost i vi­djet će­te ka­ko im je iu Ira­ku, i u Af­ga­nis­ta­nu, i u Ira­nu, u ci­je­lom arap­skom svi­je­tu, u os­tat­ku Azi­je i Afri­ke, u Juž­noj Ame­ri­ci – u mnoš­tvu dr­žav­nih uda­ra, us­pos­tav­lja­nju i ru­še­nju dik­ta­tu­ra, pro­izvod­nji te­ro­ris­ta i te­ro­ra, oku­pa­ci­ja­ma, iz­a­zi­va­nju ra­to­va i po­ko­lja – uvi­jek bi­lo sta­lo do in­te­re­sa i ko­ris­ti na­ro­da tih ze­ma­lja i kon­ti­ne­na­ta. A ka­ko ni­šta ni­je bes­plat­no, i pri­vo­đe­nje uljud­bi i de­mo­kra­ci­ji ima svo­ju ci­je­nu. Pa se ne tre­ba zgra­ža­ti što su tim zem­lja­ma tek­le ri­je­ke kr­vi dok su Za­pa­du do­tje­ca­le ri­je­ke naf­te i dru­gih bo­gat­sta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.