Ti­tov­ski umiš­ljen Me­sić i zbog Ga­da­fi­ja za sprd­nju

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Ras­tr­čao se Me­sić od ve­le­pos­la­ni­ka do ve­le­pos­la­ni­ka ne bi li spa­sio svo­ga pri­ja­te­lja Ga­da­fi­ja. Ko­ja pro­vin­ci­jal­na na­pu­ha­nost biv­šeg pred­sjed­ni­ka jed­ne u ovom slu­ča­ju bez­na­čaj­ne zem­lje. Ta­kav je bio i u oba man­da­ta: ti­tov­ska umiš­lje­nost ko­ju je svi­jet ili is­ko­ri­šta­vao ili pre­zi­rao ili joj se iz­ru­gi­vao, kad­što ga u sprd­nji čas­te­ći kao kra­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.