ČA­ČIĆ

Ima­mo pa­ket od se­dam za­ko­na kojima će na­ša vla­da spa­si­ti Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Pris­ta­li bi­smo iz­dr­ža­ti još tri mje­se­ca ove vla­de ka­da bi nam obe­ća­li da ne­će ni­šta ra­di­ti. Nes­po­sob­na Vla­da ko­ja ne ra­di bo­lja je od nes­po­sob­ne Vla­de ko­ja ra­di kri­ve po­te­ze Raz­go­va­rao Vo­jis­lav Ma­zzoc­co Sni­mio Slav­ko Mi­džor/Pixsell

U stra­nač­kom ure­du Ra­di­mi­ra Ča­či­ća ne­ma ra­ču­na­la, rad­ni je stol za­tr­pan pa­pi­ri­ma, ali na nje­mu osim dva mo­bi­te­la ne­ma ni jed­ne elek­tro­nič­ke na­pra­ve. On se ne ra­ču­na­li­ma ne slu­ži, ako se ne ra­ču­na po­mod­ni iPad briž­no od­lo­žen na sto­lić za ka­vu. – To je sve što mi tre­ba, mo­gu či­ta­ti po­štu, pre­gle­da­va­ti pre­zen­ta­ci­je, po­gle­da­ti vi­jes­ti na por­ta­li­ma, a da se ne mu­čim s ne­kim kom­pli­ci­ra­nim stro­jem – re­kao je na sa­mom po­čet­ku in­ter­v­jua. No, ha­ene­so­vac ne bi bio pu­no­krv­ni po­li­ti­čar, što de­fi­ni­tiv­no jest, da i ta­ko ne­vi­nu spra­vi­cu ne is­ko­ris­ti za na­pad na HDZ. Pri­sje­tio se, na­ime, da su mi­nis­tri u ko­ali­cij­skoj Vla­di Ivi­ce Ra­ča­na od­lu­ke do­no­si­li pri­ti­skom pr­sta na ekran osjet­ljiv na do­dir. – Net­ko je pa­me­tan na­go­vo­rio Go­ra­na Gra­ni­ća da ins­ta­li­ra ta ra­ču­na­la ko­ja su bi­la to­li­ko jed­nos­tav­na da je i me­ni, ko­ji se ra­ču­na­li­ma ne ko­ris­tim, sve bi­lo jas­no u pet mi­nu­ta. No, kad je na vlast do­šao Sa­na­der eks­pres­no su ih mak­nu­li. Danas ci­je­li svi­jet lu­du­je za “to­uch-scre­enom” – is­pri­čao je. :: Pro­s­vje­di su sve broj­ni­ji. Što ka­že­te o po­tre­bi ve­li­kog bro­ja lju­di da iz­ra­ža­va svo­je že­lje na uli­ci? Pi­tao sam pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na lju­de na jed­noj tri­bi­ni mis­le li da na hr­vat­skoj po­li- tič­koj sce­ni pos­to­ji it­ko či­ji bi nes­ta­nak sa sce­ne su­štin­ski utje­cao na nji­ho­ve ži­vo­te ili bu­duć­nost. Nit­ko mi ni­je od­go­vo­rio. Sje­ća­mo se Ti­ta, Tuđ­ma­na i ve­li­kih dra­ma u zem­lji, osje­ća­la se opas­nost, što će se do­go­di­ti, tko će pre­uze­ti vlast... Sve je to iz­a­zi­va­lo stre­so­ve. Sa­da to­ga vi­še ne­ma. Pro­baj­te za­mis­li­ti bi­lo ko­ga – Ja­dran­ku Ko­sor, Mi­la­no­vi­ća, me­ne, sa­svim sve­jed­no. Ni­šta se ne bi do­go­di­lo. Zem­lja ko­ja pres­ta­ne snaž­no osje­ća­ti po­tre­bu za ocem je na­pre­do­va­la. To po­ka­zu­je da pos­ta­je­mo nor­mal­na de­mo­krat­ska zem­lja. Ka­da se pro­s­vje­do­va­lo za Sto­je­di­ni­cu oz­bilj­na op­ci­ja bi­la je in­ter­ven­ci­ja si­lom, čak je i na­red­ba bi­la tak­va, a te de­mons­tra­ci­je si­gur­no ni­su bi­le ni na­sil­ne ni ne­le­gal­ne. Na­kon to­ga ima­li smo de­mons­tra­ci­je s opas­nim na­mje­ra­ma, de­mons­tra­ci­je na split­skoj ri­vi, na kojima je struk­tu­ra lju­di bi­la, bla­go re­če­no, sus­pek­t­na sa sta­no­vi­šta prav­ne dr­ža­ve, što se pos­li­je i po­ka­za­lo. Sa­da ima­te lju­de ko­ji iz­ra­ža­va­ju ne­za­do­volj­stvo na uli­ca­ma u kon­ti­nu­ite­tu. Svjes­ni su da je to nji­ho­vo pra­vo, a to­ga je svjes­na i vlast, i to je oz­bi­ljan na­pre­dak. :: Čak i kad do­la­ze pod va­še pro­zo­re? Ni­je bit­no pod či­je pro­zo­re do­la­ze. Na­rav­no, ne mis­lim da se tre­ba mi­je­ša­ti jav­ni i osob­ni ži­vot ili stva­ra­ti ne­ugo­du čla­no­vi­ma obi­te­lji. Važ­no je, me­đu­tim, da su lju­di po­če­li pre­poz­na­va­ti da se de­mo­kra­ci­ja ne svo­di sa­mo na for­mu, dan iz­bo­ra, oda­bir pred­stav­ni­ka ko­ji će da­ti le­gal­nost funk-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.