Ova ko­ali­ci­ja spo­sob­ni­ja je od šes­tor­ke Saz­re­li smo i sa­da ko­nač­no SDP i HNS, pr­vi put, idu za­jed­no na iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

:: Ima­te li osje­ćaj već vi­đe­nog, od­nos­no “de­ja vua”? Sprem­ni ste i že­li­te pre­uze­ti vlast, a 12 go­di­na kas­ni­je po­nov­no će­te se su­oči­ti s is­tim pro­ble­mi­ma, ne­lik­vid­noš­ću, ve­li­kom ne­za­pos­le­noš­ću... Je li vam mo­žda glu­po po­nov­no ra­di­ti po­sao ko­ji ste već jed­nom ra­di­li? Da. To je sva­ka­ko de­ja vu, ali na jed­noj opas­ni­joj i te­žoj ra­zi­ni, zah­tjev­ni­joj. S dru­ge stra­ne, na­ša spo­sob­nost da se od­go­vo­ri tim iz­a­zo­vi­ma na jed­noj je sa­svim dru­goj ra­zi­ni. Na­rav­no, ne pod­cje­nju­jem en­tu­zi­ja­zam, sna­gu i pa­met svih nas ko­ji smo su­dje­lo­va­li u ko­ali­ci­ji, ko­ja je iz ra­zum­lji­vih raz­lo­ga bi­la vr­lo he­te­ro­ge­na. To je bi­la jed­na vr­sta na­rod­ne fron­te, ko­ja je od­go­vo­ri­la na auto­ri­tar­ni re­žim sa svim nje­go­vim mrač­nim i ko­rup­cij­skim Kad pre­uz­me­te vlast u ovak­voj si­tu­aci­ji, mo­ra­te oda­bra­ti ne­ko­li­ko “qu­ick win­ne­ra”. Je­dan je od njih rje­ša­va­nje ne­lik­vid­nos­ti. Mo­ra­mo ići sa za­kon­skim ok­vi­rom s kak­vim smo iš­li 2000. go­di­ne. Mi mo­ra­mo stvo­ri­ti za­kon­ski ok­vir ko­ji će jam­či­ti pla­ća­nje. Dru­go je da mo­ra­mo po­mo­ći svo­jim tvrt­ka­ma. Ni­je do­volj­no sa­mo po­kre­nu­ti rast; u tom ras­tu mo­ra­ju bi­ti na­še tvrt­ke, a one za to mo­ra­ju bi­ti spo­sob­ne. Mo­ra­mo im po­mo­ći da iz­a­đu iz ponora u ko­ji ih se sva­ki dan sve dub­lje gu­ra sa 15 pos­to ka­ma­ta na po­rez­ni dug. Tre­će je pre­poz­na­va­nje če­po­va ko­ji su se na­go­mi­la­li i za ko­je pos­to­je rje­še­nja. Naš je čep u gra­đe­vi­nar­stvu stanogradnja. Ima oko 20 ti­su­ća ne­pro­da­nih sta­no­va, ban­ke ih vi­še ne fi­nan­ci­ra­ju. Tvrt­ke ne ra­de – ci­je­li sek­tor, ko­ji je no­sio 12 pos­to BDP-a, sto­ji. Ov­dje je na­ša naj­ve­ća šan­sa či­nje­ni­ca da ne­ma­mo sta­no­va za naj­am. Europ­ski stan­dard je po­la vlas­niš­tvo, po­la naj­am. Za­što ne­ma­mo sta­no­ve za naj­am? Jer ni jed­na pri­mje­sa­ma. Kao i obič­no, na­rod­na fron­ta no­si u se­bi kli­ce oz­bilj­nih problema, i to se vr­lo br­zo po­ka­za­lo. Bez ob­zi­ra na to, pos­ti­gli smo iz­van­red­ne re­zul­ta­te, a ipak smo iz­gu­bi­li iz­bo­re. Danas je si­tu­aci­ja dru­ga­či­ja. Pr­vi put na­kon 20 go­di­na pos­to­ja­nja ove zem­lje stran­ke ko­je di­je­le važ­ne po­li­tič­ke te­me­lje, kao što su prav­na dr­ža­va, europ­ska ori­jen­ta­ci­ja i vred­no­va­nje ra­da, iz­la­ze na iz­bo­re za­jed­no. SDP i HNS su i u opor­bi i na vlas­ti uvi­jek bi­li za­jed­no, ali sa­da pr­vi put iz­la­zi­mo na par­la­men­tar­ne iz­bo­re za­jed­no. To po­ka­zu­je pro­ces saz­ri­je­va­nja. Sad ima­mo ne­što što vi­še ni­je na­rod­na fron­ta, ne­go su stran­ke, ko­je u cje­li­ni ključ­nih pi­ta­nja ima­ju is­ta ili slič­na rje­še­nja, za­jed­no – i to nas či­ni spo­sob­ni­ji­ma. ra­ču­ni­ca u ovom po­rez­nom sus­ta­vu ne po­ka­zu­je da se to is­pla­ti. Pos­lov­ni se pros­to­ri tre­ti­ra­ju kao pos­lov­no ula­ga­nje, a ula­ga­nje u sta­no­ve za naj­am ne. Tak­vi ula­ga­či ne­ma­ju pra­vo na po­vrat PDV-a. Nit­ko u ovoj zem­lji ni­je shva­tio da je i to vid pos­lov­nog ula­ga­nja. Mo­ra­mo ići sa sus­ta­vom ko­ji će od­mah pre­uze­ti dio to­ga stam­be­nog fon­da u do­go­vo­ru s ban­ka­ma i inves­ti­to­ri­ma i for­mi­ra­ti jez­gru sta­no­va za naj­am te ih po­nu­di­ti po pri­hvat­lji­vim uvje­ti­ma. Če­t­vr­to je rje­še­nje ve­za­no uz vanj­ski dug. Ima­mo 45 mi­li­jar­di eura vanj­skog du­ga, od če­ga je 10 pos­to za­is­ta laž­ni dug. To je no­vac ko­ji stra­ne tvrt­ke za­ra­de u Hr­vat­skoj i iz­vu­ku ga u ino­zem­s­tvo sa­mo da bi ga vra­ti­le na­trag u Hr­vat­sku kao kre­dit. To je naš no­vac, tu je za­ra­đen. Za­što to ra­de, a ne re­inves­ti­ra­ju ga iz­rav­no? Za­to što ga na ta­kav na­čin mo­gu pla­si­ra­ti po eskont­noj sto­pi od de­vet pos­to ia­ko je va­ni ci­je­na ka­pi­ta­la od tri do če­ti­ri pos­to. Raz­li­ka im je čis­ta za­ra­da. Pe­to je da ko­nač­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.