Sva­ki dan obri­šu 20.000 pro­fi­la mla­đih od 13 go­di­na

Po­lo­vi­ca ame­rič­kih 12-go­diš­nja­ka ima svoj pro­fil na Fa­ce­bo­oku Sus­tav je da­le­ko od sa­vr­še­nog, a dje­ca la­žu o go­di­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (B. Ka­ra­kaš/VLM)

Ako se pi­ta­te što sva­ko­ga da­na ra­de sto­ti­ne za­pos­le­ni­ka Fa­ce­bo­oka, od­go­vor je za do­bar dio njih vr­lo jed­nos­ta­van – brišu pro­fi­le. Naj­ve­ća druš­tve­na mre­ža sva­ko­ga da­na obri­še oko 20.000 pro­fi­la dje­ce mla­đe od 13 go­di­na ko­ja, pre­ma pra­vi­li­ma, ne bi smje­la sa­ma otva­ra­ti ra­ču­ne na tom in­ter­net­skom ser­vi­su. Pre­ma stu­di­ji pro­jek­ta Pew In­ter­net& American Li­fe, go­to­vo po­lo­vi­ca ame­rič­kih dva­na­es­to­go­diš­nja­ka ima svoj pro­fil na Fa­ce­bo­oku te se tom druš­tve­nom mre­žom sva­kod­nev­no slu­ži, una­toč odred­ba­ma tvrt­ke ko­je im to eks­pli­cit­no bra­ne. Ipak, pri re­gis­tra­ci­ji no­vih ko­ris­ni­ka druš­tve­na mre­ža ne mo­že pro­vje­ri­ti ko­li­ka je do­is­ta sta­rost oso­be ko­ja se na­la­zi s dru­ge stra­ne ra­ču­nal­nog zas­lo­na. – Sus­tav je da­le­ko od sa­vr­še­nog, a dje­ca la­žu o svo­jim go­di­na­ma. Sva­kod­nev­no uk­la­nja­mo ti­su­će pro­fi­la za ko­je se ut­vr­di da pri­pa­da­ju dje­ci mla­đoj od 13 go­di­na, ka­že za Da­ily Te­le­graph Fa­ce­bo­okov si­gur­nos­ni struč­njak Mo­zel­le Thom­p­son. Mo­žda se 20.000 obri­sa­nih ko­ris­ni­ka či­ni ve­li­kom broj­kom, no to je kap u mo­ru od 600 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka druš­tve­ne mre­že. – Dje­ca su naj­lak­ša me­ta zlos­tav­lja­ča i či­ni­mo sve da ih za­šti­ti­mo – tvr­de u Fa­ce­bo­oku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.