Tuđ­man ži­vi vječ­no

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

„U tim se­li­ma dva­de­set pos­to lju­di još ne zna da je Tuđ­man umro.“ RAN­KO OS­TO­JIĆ, pred­sjed­nik ko­or­di­na­tor SDP-a za IX. iz­bor­nu je­di­ni­cu, o po­dru­čju od Li­ke do Za­go­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.