IS­LAM ZA­BRA­NJU­JE SVI­NJE­TI­NU, ALI I SVE ŠTO JE ŠTET­NO ZA ZDRAV­LJE, PO­PUT EMUL­GA­TO­RA I DO­DA­TA­KA ŽI­VO­TINJ­SKOG PO­DRI­JE­TLA

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo - pi­še ::::: MAR­KO ČU­BRI­LO/VLM

Bi­smil­lah i Al­la­hu ek­ber”, ri­je­či su ko­je sva­ko ju­tro pri­je ne­go što po­kre­ne stro­je­ve za kla­nje de­se­ta­ka ti­su­ća ko­ko­ši i pi­li­ća iz­go­va­ra Enver Pa­vi­ca, za­du­žen za nad­zi­ra­nje ha­lal pro­izvod­nje u kla­oni­ci u Ča­kov­cu. Pa­vi­ca, mus­li­man, vjer­nik i dok­tor ve­te­ri­ne, svo­ju paž­nju na rad­no­me mjes­tu po­sve­ću­je pro­izvod­nom lan­cu ko­ji na dan pro­izve­de oko 50 to­na mes­nih pre­ra­đe­vi­na, a sve to u skla­du s naj­vi­šim “za­ko­no­dav­nim ti­je­lom” mus­li­man­skog svi­je­ta – Kur’anom. Ha­lal ni­je sa­mo sa­mo pos­tu­pak pri kla­nju ži­vo­ti­nja, pre­ra­di nji­ho­va me­sa, već odre­đu­je i stil ži­vo­ta. Od ban­kar­stva, ugos­ti­telj­stva, ho­te­li­jer­stva, koz­me­ti­ke, na­či­na ra­da i ži­vo­ta, sve je po­dre­đe­no ku­ran­skim odred­ba­ma.

28 tvrt­ki ima ha­lal cer­ti­fi­kat

Hr­vat­ski pro­izvo­đa­či u ha­lal biz­nis ni­su uš­li sli­je­pi, već svjes­ni mo­guć­nos­ti ra­zvo­ja te bran­še. Tr­ži­šte je to na ko­je­mu se na go­di­nu “okre­ne” vi­še od 600 mi­li­jar­di do­la­ra i ko­je je la­ni, una­toč re­ce­si­ji, os­tva­ri­lo rast od go­to­vo 40 pos­to. Pri­dru­živ­ši se u pra­vom tre­nut­ku, Li­je­pa na­ša us­pje­la se upi­sa­ti među to­pi­zvoz­ni­ke svjet­skog gla­sa. Na­ime, Hr­vat­ske su pe­ra­dar­ske tvrt­ke pos­ta­le dru­gi iz­voz­nik ha­lal pu­re­ti­ne u svi­je­tu! – Pro­izvo­di s ha­lal cer­ti­fi­ka­tom pro­izvo­di su ko­ji se tra­že u Eu­ro­pi, ali i u arap­skim zem­lja­ma, tr­ži­šti­ma na ko­je že­li­mo ući. Tre­nu­tač­no smo u za­vr­š­noj fa­zi pre­go­vo­ra s Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma, a sprem­ni smo pris­tu­pi­ti raz­go­vo­ri­ma i u dru­gim zem­lja­ma – re­kao je Pre­drag Še­go­vić, di­rek­tor Pe­rut­ni­ne-Ptuj-Pi­po u Ča­kov­cu. I dok si ve­te­ri­nar Pa­vi­ca u vlaž­noj kla­oni­ci u Ča­kov­cu bri­še na­oča­le te no­žem skra­ću­je mu­ke ko­ko­ši­ma ko­je stro­je­vi ni­su us­pje­li na prik­la­dan na­čin us­mr­ti­ti, Aziz Ha­sa­no­vić, rav­na­telj cen­tra za certificiranje ha­lal pro­izvo­da objaš­nja­va pred­nos­ti ži­vo­ta u skla­du s odred­ba­ma Kur’ana. – Is­lam is­klju­ču­je svi­nje­ti­nu, no i ono što ni­je svi­nja, a štet­no je za zdrav­lje kao što su emul­ga­to­ri. Vo­di se ra­ču­na o pre­hra­ni. Pro­izvo­di ne smi­ju sa­dr­ža­va­ti ni­šta ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla. Krav­lje lu­di­lo upra­vo je iz­a­zva­lo to što su se u hra­nu do­da­va­li sas­toj­ci ugi­nu­lih ži­vo­ti­nja – objas­nio je Ha­sa­no­vić. Do­da­je ka­ko je kla­nje u skla­du s vjer­skim “sta­tu­ti­ma” is­toč­ne he­mi­sfe­re hu­ma­ni­je od onog s ov­daš­njih pros­to­ra. – Ako bi­lo ko­ji sus­tav ho­će go­vo­ri­ti o hu­ma­nom pos­tup­ku kla­nja, on­da se o to­me mo­že go­vo­ri­ti unu­tar mus­li­man­skog uče­nja jer na­la­že da se ži­vo­ti­nja mo­ra na­hra­ni­ti i na­po­ji­ti pri­je kla­nja, da ži­vo­ti­nja ne smi­je bi­ti is­crp­lje­na. Sam čin po­dra­zu­mi­je­va da se iz­vr­ši po stro­gim is­lam­skim pro­pi­si­ma. U pe­ra­dar­stvu, na pri­mjer, ži­vo­ti­nju se mo­že omam­lji­va­ti i ko­ris­ti­ti se me­ha­nič­kim no­žem. Me­đu­tim, ži­vo­ti­nja ne smi­je bi­ti omam­lje­na to­li­ko da ne pre­ži­vi – re­kao je Ha­sa­no­vić, ko­ji je na­gla­sio da je “ha­lal” gos­po­dar­ska ni­ša ko­ja će po­ja­ča­ti iz­voz­nu ofen­zi­vu, sa­ču­va­ti, pa i po­ve­ća­ti broj rad­nih mjes­ta. Jer svi sas­toj­ci mo­ra­ju bi­ti “iz­vor­no hr­vat­ski”. Da smo na do­brom pu­tu, do­ka­zu­je i broj­ka od 28 tvrt­ki ko­je su do­bi­le pres­tiž­ni pre­di­kat hr­vat­ske mus­li­man­ske vjer­ske za­jed­ni­ce. Za­ču­do, na “ ha­lal fri­end­ly” lis­ti se na­šao i pre­poz­nat­lji­vi brend Ga­vri­lo­vić, spe­ci­ja­li­zi­ran za svinj­sko me­so, ko­ji je la­ni do­bio cer­ti­fi­kat Me­ši­ha­ta. – Od­lu­či­li smo po­ka­za­ti da se okre­će­mo i dru­gim seg­men­ti­ma tr­ži­šta ko­ja že­li­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.