Ko­šer šlji­vo­vi­cu iz­vo­ze još od 1977.

Fermentacija se mo­ra odvi­ja­ti spon­ta­no, bez do­dat­ka kva­sa­ca

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

Jed­na od tvrt­ki ko­ja je još pri­je vi­še od 30 go­di­na pre­poz­na­la po­ten­ci­jal ko­še­ra je za­dar­ska Ma­ra­ska. – Pro­izvo­di­mo i iz­vo­zi­mo cer­ti­fi­ci­ra­ne ko­šer proizvode od sre­di­ne 90-ih, a za vri­je­me biv­še dr­ža­ve, i to od 1977., u SAD smo iz­vo­zi­li ko­šer šlji­vo­vi­cu, Cher­ry Bran­dy i Cher­ry Wi­ne – du­bo­ku uko­ri­je­nje­nost ži­dov­ske pri­pre­me pi­ća u Dal­ma­ci­ji re­ka­pi­tu­li­rao je Igor Žu­pa­nić, vo­di­telj mar­ke­tin­ga. Is­ti­če ka­ko no­vac ni­je pre­vag­nuo pri do­no­še­nju od­lu­ke, no po­t­vr­đu­je da je šan­sa da se ta­kav pro­izvod kva­li­tet­ni­je pla­si­ra “va­ni” pu­no ve­ća. – Na pr­vi se po­gled u pro­izvod­nji u us­po­re­di sa sva­kod­nev­nom ne bi pri­mi­je­ti­la raz­li­ka. No, raz­li­ku či­ne sas­toj­ci ko­ji se ko­ris­te, a važ­no je da se pro­izvo­di pu­ne na po­seb­noj li­ni­ji, a fermentacija se mo­ra odvi­ja­ti spon­ta­no, bez do­da­ta­ka se­lek­ci­oni­ra­nih kva­sa­ca – is­tak­nuo je Žu­pa­nić glav­ne raz­li­ke iz­me­đu uobi­ča­je­ne i ko­šer pro­izvod­nje. Za­nim­lji­vo je da, do­dao je Žu­pa­nić, osim sa­mih Ži­do­va, upra­vo gra­đa­ni mus­li­man­ske vje­ro­is­po­vi­jes­ti čes­to ku­pu­ju ko­šer pi­ća zbog slič­nos­ti u pro­izvod­nji i kva­li­te­ti. i mo­že­mo za­do­vo­lji­ti. To je ve­lik iz­a­zov – objas­ni­la je Da­ška Dom­ljan, glas­no­go­vor­ni­ca pe­trinj­skog di­va za pro­izvod­nju pa­šte­ta i hre­nov­ki. Sve­ukup­no su na 56 pro­izvo­da od pi­le­ti­ne, pu­re­ti­ne i go­ve­di­ne do­bi­li pra­vo ko­ri­šte­nja zna­ka “ha­lal kva­li­te­ta”. No, ni­je la­ko sa­ču­va­ti ste­če­na prava jer su kon­tro­le ri­go­roz­ne. Kon­tro­li­ra se šest pu­ta go­diš­nje – tri pu­ta naj­av­lje­no, a jed­na­ko to­li­ko pu­ta bez pret­hod­nog po­zi­va. Testira se na svinj­ske pro­te­ine, mast, al­ko­hol i, na­rav­no, GMO sa­dr­žaj. Da su tak­ve kon­tro­le nuž­ne, ilus­tri­rao je Ha­sa­no­vić proš­lo­go­diš­njim in­ci­den­tom u Ce­lju ka­da se na svinj­skom bu­tu na­šao otis­nut znak ha­lal! Pr­vi čo­vjek ko­mi­si­je ka­zao je ka­ko se tak­ve ne­ugod­nos­ti mo­gu iz­bje­ći ako se tvrt­ke dr­že pra­vi­la igre. “Pu­to­vi” se me­sa u pro­izvod­nji ne smi­ju prek­la­pa­ti ka­ko ne bi doš­lo do za­bu­ne, od­nos­no kon­ta­mi­na­ci­je ha­ram (za­bra­nje­nim) sas­toj­ci­ma i pro­izvo­di­ma. Kaz­ne za one ko­ji pre­kr­še pro­pi­se su dra­kon­ske. Pre­ma ugo­vo­ru, iz­no­se 400.000 ku­na, a uz to ide jav­na sra­mo­ta ko­ja, sma­tra Ha­sa­no­vić, u ko­nač­ni­ci zna­či “ključ u bra­vu”. Osim “is­lam­ske hra­ne”, u do­ma­ćim se du­ća­ni­ma mo­že pro­na­ći i ko­šer hra­na i pi­će, no jed­na­ko kao i kod ha­la­la, ti se pro­izvo­di za do­ma­će tr­ži­šte čes­to ne oz­na­ča­va­ju kao tak­vi – zbog stra­ha od lo­ših re­ak­ci­ja ku­pa­ca ko­ja, po­ka­zu­ju is­tra­ži­va­nja Me­ši­ha­ta, ni­su oprav­da­na. Ži­do­vi vje­ru­ju da je hra­na ko­ja ni­je ko­šer ma­nje štet­na za ti­je­lo ne­go za du­šu. Pos­to­je tri os­nov­ne ka­te­go­ri­je za­bra­nje­ne hra­ne, a to su: me­so ži­vo­ti­nja ko­je ni­su ko­šer te ugi­nu­lih i bo­les­nih ži­vo­ti­nja. Una­toč to­me što su za­ko­ni To­re vr­lo stro­gi te su­ža­va­ju “asor­ti­man” pro­izvo­da na mi­ni­mum, ko­šer hra­na, kao i ona ha­lal, kva­li­tet­na je al­ter­na­ti­va uobi­ča­je­noj, pre­te­ži­to nez­dra­voj hra­ni. – Što je naj­važ­ni­je kod ko­še­ra zna­ti jest da sve kre­će od pet knji­ga Moj­si­je­vih ko­je odre­đu­je ko­je je ži­vo­ti­nje, ribe i pti­ce do­pu­šte­no jes­ti, a stro­gi su pro­pi­si i o kla­nju, ko­je se pre­pu­šta struč­nja­ku. On ne mo­ra bi­ti ra­bin, no mo­ra zna­ti ba­rem tre­ći­nu ono­ga što mo­ra zna­ti ra­bin – ka­zao je ra­bin Ko­tel Da Don iz ži­dov­ske za­jed­ni­ce Bet Israel u Za­gre­bu ko­ja iz­da­je i nad­zi­re certificiranje pro­izvo­da.

Ko­šer ne smi­je sa­dr­ža­va­ti krv

Kod ko­šer pre­hra­ne pro­izvo­di od me­sa ne smi­ju sa­dr­ža­va­ti krv jer, ka­že za­gre­bač­ki ra­bin, krv se naj­pri­je pok­va­ri. Do­dat­ne kom­pli­ka­ci­je stva­ra za­bra­na mi­je­ša­nja me­sa i mli­ječ­nih pro­izvo­da. – Me­so se ne smi­je mi­je­ša­ti s mli­je­kom, si­rom, mas­la­cem ili vrh­njem jer u knji­ga­ma Moj­si­je ka­že da se koz­lić ne smi­je ku­ha­ti u mli­je­ku svo­je maj­ke – objas­nio je Da Don. Me­so ko­je se pri­pre­ma naj­pri­je se mo­ra is­pra­ti od kr­vi, a ka­ko bi se “is­ci­je­di­la” i po­s­ljed­nja kap, me­so mo­ra od­sta­ja­ti u so­li. – Pred­nos­ti ko­šer pre­hra­ne su pri­je sve­ga zdrav­s­tve­ne. Pos­to­je ži­vo­ti­nje ko­je su nez­dra­ve, a pi­ta­nje je ta­ko­đer što ula­zi u na­šu hra­nu. Da bi pro­izvod iz­gle­dao do­bro, mo­raš pu­no to­ga do­da­va­ti. An­ti­ok­si­dan­si, boje, emul­ga­to­ri, oku­si ko­ji do­la­ze od kos­ti, ko­že... – nas­ta­vio je čo­vjek ko­ji sva­ke go­di­ne na­no­vo “ske­ni­ra” pro­izvo­đa­če s ko­šer-lis­te. Jed­na­ko kao i u is­la­mu, Ži­do­vi pri­je kla­nja iz­go­va­ra­ju bla­gos­lov. “Bla­gos­lov­ljen si, vječ­ni Bo­že naš, kra­lju svi­je­ta ko­ji si nas po­sve­tio svo­jim za­po­vi­je­di­ma i za­po­vje­dio nam še­hi­ta (kla­nje)”, na­kon če­ga se krv mo­ra po­kri­ti. Dru­ga pa­ra­le­la iz­me­đu is­lam­skog i ži­dov­skog na­čin pre­hra­ne mo­guć­nost je go­le­me za­ra­de. Go­diš­nje se na svjet­skom tr­ži­štu pro­da ko­šer ro­be u vri­jed­nos­ti go­to­vo 600 mi­li­jar­di do­la­ra. Evi­dent­no je da pro­izvod­nja zdra­ve pre­hram­be­ne spa­ja svje­to­ve, i to ne sa­mo u pos­lov­nom smis­lu. Ka­ko tr­ži­šte bu­de ras­lo, ta­ko će se mo­gu­će pre­dra­su­de sma­nji­va­ti, a ka­ko kva­li­te­ta hra­ne bu­de pa­da­la, to je vje­ro­jat­ni­je da će i ne­mus­li­ma­ni i ne­ži­do­vi sve češ­će po po­li­ca­ma tr­go­vač­kih cen­ta­ra pre­bi­ra­ti u po­tra­zi za pro­izvo­di­ma s ha­lal i ko­šer em­ble­mi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.