ZA SVI­JET BEZ

Po­kret Ze­it­ge­ist, ko­ji okup­lja lju­de raz­li­či­tih svje­to­na­zo­ra i za­ni­ma­nja, pa i struč­nja­ke u, pri­mje­ri­ce, NASA-i ili IBM-u, sva­kim je da­nom sve moć­ni­ji. U Hr­vat­skoj okup­lja 6000 članova

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo - pi­še ::::: NA­TA­ŠA MLI­NA­RIĆ/VLM

OKO PO­LA MI­LI­JU­NA LJU­DI U SVI­JE­TU ŽE­LI UKI­NU­TI NO­VAC, SVRG­NU­TI SVE PO­LI­TI­ČA­RE I NA VO­DE­ĆE PO­ZI­CI­JE POS­TA­VI­TI ZNANS­TVE­NI­KE. CILJ IM JE UKI­NU­TI MO­DER­NO ROP­S­TVO I OS­TVA­RI­TI BO­LJI SVI­JET

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.