Sa­mo­bor pr­vi “Ze­it­ge­ist grad”?

Sva­ki sta­nov­nik ima gdje ži­vje­ti i što jes­ti, ra­di što že­li, a gra­dom se vo­zi vla­ki­ćem ili po­su­di auto

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

Ka­ko bi funk­ci­oni­rao ta­kav ide­al­ni “Ze­it­ge­ist grad”, za ka­kav se za­la­že­te? – Sva­ki sta­nov­nik ima gdje ži­vje­ti i što jes­ti, sve vam je to osi­gu­ra­no. Bu­du­ći da no­vac ne pos­to­ji, ne­ma osob­nih auto­mo­bi­la, a kroz grad vo­zi vla­kić i nji­me mo­že­te sti­ći ka­mo god tre­ba­te. Ako pak po­že­li­te ot­pu­to­va­ti u su­sjed­ni grad, po­su­dit će­te je­dan od auto­mo­bi­la, do­ves­ti se nji­me do že­lje­nog mjes­ta i on­dje ga os­ta­vi­ti ne­kom dru­gom da se nji­me pos­lu­ži. Kad ima­te sve na ras­po­la­ganju, ne­ma po­tre­be za vlas­niš­tvom. Sva­ka oso­ba ra­di po­sao ko­ji že­li i u ko­jem je struč­na, a mno­ge pos­lo­ve obav­lja­ju i ro­bo­ti. Svjes­ni smo da je te­ško ta­ko raz­miš­lja­ti jer smo svi na ne­ki na­čin uka­lup­lje­ni, ali sve se to mo­že ri­je­ši­ti pa­met­nim ras­po­la­ga­njem re­sur­si­ma. I ni­je bit­no ima li do­volj­no nas ko­ji že­li­mo tak­vu pro­mje­nu jer pro­mje­nu mo­že na­pra­vi­ti i sa­mo je­dan čo­vjek – ka­zu­je Na­ta­li­ja, ko­ja je film na jed­noj od ak­ci­ja da­ro­va­la i za­gre­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku, a sa sa­mo­bor­skim se gra­do­na­čel­ni­kom usko­ro sas­ta­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.