mE­DVE­DEV

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svjet -

Ope­ra­ci­ja Odi­se­je­va zo­ra po­ka­za­la je i je­dan od ri­jet­kih su­ko­ba ru­skog pred­sjed­ni­ka Me­dve­de­va sa svo­jim men­to­rom i pred­sjed­ni­kom vla­de Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom. Dok je Pu­tin ak­ci­ju ko­ali­cij­skih sna­ga na­zvao “svo­je­vr­s­nim kri­žar­skim ra­tom”, Me­dve­dev je nje­go­ve iz­ja­ve na­zvao nez­grap­ni­ma i ne­pri­hvat­lji­vi­ma. – Ovak­ve bi iz­ja­ve mo­gle do­ves­ti na kra­ju do su­ko­ba ci­vi­li­za­ci­ja, iz­ja­vio je Me­dve­dev, na što nje­gov men­tor ni­je jav­no od­go­vo­rio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.