Pre­mi­jer pod­nio os­tav­ku, Por­tu­gal ugro­zio euro­zo­nu

So­cra­te­so­va vla­da pla­ni­ra­la je ušte­dje­ti 11 mi­li­jar­di eura W. Buf­fett: Ne mo­gu dvi­je, tri zem­lje ja­ha­ti na ra­čun os­ta­lih

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svjet -

Por­tu­gal­ski pre­mi­jer Jo­se So­cra­tes pod­nio je os­tav­ku u sri­je­du na­ve­čer na­kon što je par­la­ment od­bio pri­hva­ti­ti pro­ra­čun ko­jim bi se uve­le ve­li­ke ušte­de i spri­je­či­la po­tre­ba za me­đu­na­rod­nom fi­nan­cij­skom po­mo­ći kak­va je la­ni odo­bre­na Ir­skoj i Grč­koj. So­cra­te­so­va vla­da pla­ni­ra­la je ušte­dje­ti 11 mi­li­jar­di eura u idu­će če­ti­ri go­di­ne. Svih pet opo­zi­cij­skih stra­na­ka gla­so­va­lo je, dan pri­je sa­mi­ta EU o pla­nu za sa­ni­ra­nje duž­nič­ke kri­ze, pro­tiv nje­go­vih mje­ra kojima je bi­lo pred­lo­že­no sma­nje­nje po­troš­nje i po­ve­ća­nje po­re­za. Naj­poz­na­ti­ji svjet­ski i nves­ti­tor War­ren Buf­fett sma­tra da ko­laps euro­zo­ne i nje­zi­ne je­dins­tve­ne va­lu­te na­kon por­tu­gal­ske kri­ze vi­še ni­je ne­za­mis­liv. – Ja ne mis­lim da je ko­laps euro­zo­ne ne­za­mis­liv – re­kao je Buf­fett. Ipak, Buf­fett je re­kao da vje­ru­je da će “ ve­li­ki na­po­ri” oču­va­ti euro. Ali pre­du­vjet za to je da pe­ri­fer­ne zem­lje kao što su Por­tu­gal pro­na­đu na­čin za rje­ša­va­nje fi­skal­ne kri­ze. – Ne mo­že­te ima­ti tri, če­ti­ri ili pet ze­ma­lja ko­je “slo­bod­no ja­šu” na ra­čun dru­gih ze­ma­lja. To ne­će mo­ći još du­go ta­ko, one mo­ra­ju do­bi­ti svo­je fi­skal­ne ok­vi­re – ka­zao je Buf­fett. ( A.

Man­dir / VLM)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.