Sti­že do­ba e-knji­ge: bes­t­se­le­ri se sve vi­še či­ta­ju di­gi­tal­no

Una­toč bu­mu e-knji­ga, broj­ke su i da­lje na stra­ni kla­sič­nog pa­pir­na­tog iz­da­nja: čak 90 pos­to pri­ho­da knji­žar­ske in­dus­tri­je os­tva­ru­je se od obič­nih, ti­ska­nih knji­ga

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija - ::::: BER­NARD KA­RA­KAŠ/VLM

pi­še

Zna­te li onaj fi­ni osje­ćaj pa­pi­ra pod pr­sti­ma dok lis­ta­te stra­ni­ce knji­ge? Sje­ća­te li se onog ugod­nog mi­ri­sa ne­tom ti­ska­nog pa­pi­ra? Su­de­ći po tren­do­vi­ma pro­da­je, to­ga će­te se u sko­ro vri­je­me mo­ći sa­mo sje­ća­ti. Elek­tro­nič­ke knji­ge is­ti­sku­ju “prava” ti­ska­na iz­da­nja br­zi­nom kak­vu nit­ko ni­je oče­ki­vao, a iz­da­va­či sa­da sa­mo špe­ku­li­ra­ju ho­će li e-knji­ga pre­uze­ti ve­ći­nu tr­ži­šta za dvi­je, tri ili pet go­di­na. Da će se to pri­je ili kas­ni­je do­go­di­ti, uop­će ni­je spor­no, pi­ta­nje je sa­mo ka­da, a pr­ve žr­tve iz “kla­sič­ne” ti­skar­ske in­dus­tri­je knji­ga već su po­če­le pa­da­ti. Proš­lo­ga mje­se­ca ban­krot je obja­vio Bor­der’s, dru­gi po ve­li­či­ni la­nac knji­ža­ra u SAD-u, ko­ji se ni­je mo­gao no­si­ti s pa­dom pro­da­je ti­ska­nih knji­ga nas­ta­lim jer se ve­lik dio nji­ho­vih do ta­da vjer­nih ku­pa­ca okre­nuo elek­tro­nič­kim knji­ga­ma ko­je se či­ta­ju na po­seb­nim e-či­ta­či­ma.

Pa­la pr­va žr­tva

– Re­ak­ci­ja Bor­der’sa bi­la je ka­otič­na. Pr­vo ni­su obra­ća­li po­zor­nost na no­ve tren­do­ve na tr­ži­štu, a za­tim su kup­ci­ma po­nu­di­li e-či­ta­če u čak se­dam raz­li­či­tih for­ma­ta ko­ji me­đu­sob­no ni­su bi­li kom­pa­ti­bil­ni. Stra­te­gi­ja ula­za na tr­ži­šte e-knji­ga bi­la im je po­raz­na, pre­ga­zi­lo ih je vri­je­me i uop­će ne ču­di što su do­ži­vje­li ban­krot, ka­že za ča­so­pis Ti­me ana­li­ti­čar Jim Mil­li­ot. Ia­ko se za pro­past ovog lan­ca ipak ne kri­vi is­klju­či­vo po­ja­va elek­tro­nič­ke knji­ge, ona je je­dan od glav­nih raz­lo­ga pos­lov­nog fi­ja­ska Bor­der’sa. Za us­po­red­bu, knjiž­ni­čar­ski la­nac Bar­nes&No­ble, do­ne­dav­no glav­ni Bor­der’sov kon­ku­rent, agil­ni­je se uklju­čio na tr­ži­šte e-knji­ga po­nu­div­ši svo­jim kup­ci­ma e-či­tač No­ok na ko­je­mu je bi­lo mo­gu­će či­ta­nje svih knji­ga iz ka­ta­lo- ga tvrt­ke, a ra­zvi­li su sus­tav i jed­nos­tav­ne kup­nje e-knji­ga na in­ter­ne­tu. Re­zul­tat – Bar­nes&No­ble još su na tr­ži­štu. Ipak, obje ove tvrt­ke da­le­ko su iza neo­s­por­nog vla­da­ra tr­ži­šta e-knji­ga, in­ter­net­skog di­va Ama­zo­na, či­ji je či­tač Kind­le već si­no­nim za elek­tro­nič­ku knji­gu. Ipak, u od­no­su ti­ska­nih i elek­tro­nič­kih knji­ga, broj­ke su u ovo­me tre­nut­ku još na stra­ni kla­sič­nog pa­pir­na­tog iz­da­nja. Čak 90 pos­to pri­ho­da ko­je svjet­ska knji­žar­ska in­dus­tri­ja os­tva­ru­je do­la­zi od pro­da­je ti­ska­nih knji­ga. Pro­blem je što od ti­ska­nih knji­ga do­la­zi i oko 90 pos­to tro­ška knji­žar­ske in­dus­tri­je.

De­se­tak pu­ta ni­ži tro­ško­vi

– Za ti­ska­nu knji­gu po­treb­no je osi­gu­ra­ti pa­pir, po­treb­no ju je otis­nu­ti, na­kon to­ga smjes­ti­ti u skla­di­šte. Po­tom do­la­zi pri­je­voz i dis­tri­bu­ci­ja ko­ji sa­da sve vi­še sto­je, pa su tu tro­ško­vi tr­go­vač­ke mar­že, pa re­mi­ten­de. Kod elek­tro­nič­kih knji­ga ti tro­ško­vi jed­nos­tav­no ne pos­to­je, knji­ge se u tre­nut­ku “ski­da­ju” s in­ter­ne­ta iz­rav­no s in­ter­net­ske stra­ni­ce knji­žar­skog lan­ca, ka­že Ja­mes McQu­ivey, ana­li­ti­čar teh­no­lo­gi­je me­di­ja ame­rič­kog ma­ga­zi­na For­res­ter. Naj­ve­ći tro­šak pri iz­ra­di elek­tro­nič­kih knji­ga u ovo­me tre­nut­ku pred­stav­lja pre­ba­ci­va­nje već objav­lje­nih knji­ga u di­gi­tal­ni oblik, što su re­la­tiv­no za­ne­ma­ri­vi tro­ško­vi u od­no­su na kla­sič­ni do­ti­sak ne­ke edi­ci­je. Ne ču­di sto­ga što su ci­je­ne elek­tro­nič­kih knji­ga de­se­tak pu­ta ni­že od kla­sič­nog, pa­pir­na­tog iz­da­nja, a s do­la­skom sve bo­ljih či­ta­ča či­ji ekra­ni ne uma­ra­ju oči., nji­ho­va pro­da­ja sve vi­še ras­te. – Za kup­nju elek­tro­nič­ke knji­ge ne tre­ba­te ići u knji­ža­ru, ona je ne­pres­ta­no dos­tup­na. Re­ci­mo da se na­la­zi­te u vla­ku ili u avi­onu, ne zna­te što bis­te ra­di­li. Uz­me­te svoj Kind­le, spo­ji­te se na in­ter­net i ski­ne­te si za do­lar ili dva naj­no­vi­ji ro­man ko­jim skra­ti­te vri­je­me pu­to­va­nja, ka­že McQu­ivey. Ne ču­di sto­ga što pro­da­ja elek­tro­nič­kih knji­ga ras­te po sto­pi od oko 165 pos­to na go­di­nu, sve žeš­će is­ti­sku­ju­ći pa­pir­na­tu knji­gu iz upo­tre­be. A gdje je Hr­vat­ska u ci­je­loj toj pri­či? Ia­ko ih danas u Hr­vat­skoj ima ne­us­po­re­di­vo vi­še ne­go pri­je go­di­nu da­na, elek­tro­nič­ki či­ta­či još su da­le­ko od uobi­ča­je­ne upo­ra­be, a pa­pir­na­to iz­da­nje i da­lje je ne­upit­ni vla­dar hr­vat­sko­ga knji­žar­skog tr­ži­šta. – Na­vi­ke se te­ško mi­je­nja­ju, a kla­sič­na će knji­ga kod nas još du­go bi­ti do­mi­nant­na, sma­tra po­vjes­ni­čar i iz­da­vač Pe­tar Bašić. Pri­je sve­ga, tvr­di, lju­di­ma je u ovoj kri­zi te­ško iz­dvo­ji­ti ti­su­ću ku­na za či­tač po­put Kind­lea, jed­nos­tav­ni­je im je oti­ći u knjiž­ni­cu i po­su­di­ti knji­gu ili ku­pi­ti jef­ti­nu edi­ci­ju na ki­osku. Ujed­no, sma­tra, ve­ći­na lju­bi­te­lja knji­ge ne po­uz­da­je se u su­vre­me­nu teh­no­lo­gi­ju, već je vjer­na tra­di­ci­ji. – Kod nas zna­tan dio či­ta­lač­ke po­pu­la­ci­je či­ne sta­ri­ji i umi­rov­lje­ni­ci ko­ji ne vje­ru­ju no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma i te­ško će pri­je­ći na e-knji­ge – ka­že Bašić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.