Le­te­ći ro­bo­ti ot­kri­vat će une­sre­će­ne na­kon pri­rod­nih ka­tas­tro­fa

Da su već u upo­tre­bi, mno­gi bi spa­si­oci u Ja­pa­nu bi­li po­šte­đe­ni...

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija -

Spa­ša­va­nje u slu­ča­ju ve­li­kih pri­rod­nih ka­tas­tro­fa, kak­vi su bi­li ne­dav­ni po­tres ili tsu­na­mi u Ja­pa­nu, usko­ro bi mo­glo bi­ti da­le­ko lak­še. Švi­car­ski Sa­vez­ni ins­ti­tut za teh­no­lo­gi­ju iz La­usa­ne ra­zvi­ja la­ga­ne i auto­nom­ne le­te­će ro­bo­te ko­ji bi tre­ba­li kru­ži­ti iz­nad ka­tas­tro­fom po­go­đe­nog po­dru­čja i po­ma­ga­ti spa­si­oci­ma u pro­na­la­že­nju žr­ta­va, ali i me­đu­sob­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji. – Ri­ječ je o vr­lo la­ga­nim le­tje­li­ca­ma, te­ži­ne oko 420 gra­ma, ko­je se iz­ba­cu­ju u zrak po­put friz­bi­ja. One da­lje sa­me kru­že iz­nad tla, a de­se­tak tak­vih ma­lih ro­bo­ta na ko­je se mon­ti­ra­ju ka­me­re za pro­ma­tra­nje ili re­pe­ti­to­ri me­đu­sob­no ko­mu­ni­ci­ra­ju la­ser­skim zra­ka­ma. Na taj na­čin tvo­re svo­je­vr­s­nu gus­tu mre­žu pro­ma­trač­ni­ca iz­nad po­je­di­nog pros­to­ra, ali i iz­bje­ga­va­ju me­đu­sob­ne su­da­re u zra­ku, ka­že Je­an Chris­top­he Zuf­fe­rey, je­dan od tvo­ra­ca ovog sus­ta­va. La­ga­ni le­te­ći ro­bo­ti ra­zvi­ja­ju se već du­gi niz go­di­na, ali tek su sa­da na upo­rab­noj ra­zi­ni. U ovo­me tre­nut­ku još je ne­ko­li­ko ve­li­kih pre­pre­ka u nji­ho­voj upo­ra­bi, pri­mje­ri­ce ogra­ni­če­no vri­je­me le­ta. – Ka­ko bi ih na­či­ni­li što lak­ši­ma, ne mo­že­mo ih op­te­re­ti­ti ve­li­kim ba­te­ri­ja­ma pa mo­gu os­ta­ti u zra­ku sa­mo 30 do 40 mi­nu­ta, a ni br­zi­na im ni­je pre­tje­ra­no ve­li­ka. Ipak, ri­je­šit će­mo ovaj pro­blem so­lar­nim će­li­ja­ma, ka­že Zuf­fe­rey. Pre­ma svim pre­dvi­đa­nji­ma le­te­ći ro­bo­ti u upo­tre­bu bi mo­gli ući za dvi­je do če­ti­ri go­di­ne. (B. Ka­ra­kaš/VLM)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.