Pla­ka­ti ve­li­kog To­ulo­use-La­utre­ca u Can­ka­rje­vu do­mu

Iz­lož­bu mo­že­te raz­gle­da­ti sve do 25. ko­lo­vo­za Umjet­nik ko­ji je stvo­rio mit o ero­ti­ci Mo­ulin Ro­ugea

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Znanost - (B. Ra­do­vić)

Slo­ven­ska li­kov­na kri­ti­ka ovu je iz­lož­bu već pro­gla­si­la do­ga­đa­jem go­di­ne. Sve do kra­ja lje­ta, do 25. ko­lo­vo­za, u ga­le­ri­ji Can­ka­rje­va do­ma u Ljub­lja­ni mo­že­te raz­gle­da­ti slav­ne pla­ka­te To­ulo­use-La­utre­ca. I to ori­gi­na­le! Na tim nas plakatima autor uv­la­či u krug bo­ema na Mon­t­mar­treu, u ka­va­ne, ka­ba­re­te, cir­ku­se, među da­me iz jav­nih ku­ća... Op­či­njen je po­kre­tom i cr­ta li­ko­ve ko­nja, igra­ča, igra­či­ca i akro­ba­ta... Struč­nja­ci tvr­de da se po nje­go­vim pra­vi­li­ma pla­ka­ti ra­de i danas i sto­ga je to iz­lož­ba ko­ju ni­ka­ko ne tre­ba pro­pus­ti­ti.

nas ik jetn et Um svij vod iu jav nih ana , ta.. . kav are kab a, kuć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.