Kos­ta Mi­nov­ski

nje­go­ve za­pos­le­ni­ke ka­me­nu­ju i pri­je­te im smr­ću, a on kon­ku­ren­ci­ji po­ru­ču­je da će se i da­lje ši­ri­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (Mar­ko Ču­bri­lo/VLM)

Za­gre­bač­ko tak­si-tr­ži­šte, na­kon sto­ljet­nog mo­no­po­la pri­je­voz­nič­kog udru­že­nja Ra­dio Tak­si Za­greb, 22. trav­nja pr­vi je put do­bi­lo iz­rav­nu kon­ku­ren­ci­ju. Taxi Cam­meo na uli­ce me­tro­po­le sti­gao je sa 76 vo­zi­la. Na­kon Ri­je­ke i Osi­je­ka, ta­ko je osvo­je­na i za­gre­bač­ka ut­vr­da. Sli­je­di­le su pri­jet­nje smr­ću s pi­što­lji­ma u ru­ci, ver­bal­ni na­pa­di, ka­me­no­va­nja... :: Ka­da ste i za­što po­če­li tak­si­ra­ti, a ka­da je to pos­tao biz­nis? Pri­je 25 go­di­na po­čeo sam tak­si­ra­ti u Be­ču. U Ma­ke­do­ni­ji sam ‘92. ra­dio go­di­nu­dvi­je, a u Hr­vat­skoj sam po­čeo ra­di­ti 2006. Ta­da se je­di­no u Ri­je­ci mo­glo s vi­še auto­mo­bi­la kre­nu­ti u po­sao, no po­ku­šao sam i u Spli­tu, Za­dru, Za­gre­bu... :: Ko­ji su slje­de­ći pos­lov­ni pot­hva­ti? Me­ni je osob­no važ­no da kre­ne­mo s pos­lom i u Spli­tu. Me­đu­tim, mo­ra­mo pr­vo kva­li­tet­no na­pra­vi­ti po­sao u Za­gre­bu i do­bi­ti do­zvo­le za još 74 vo­zi­la ko­ja sto­je u Ze­li­ni. :: Va­ši tak­sis­ti na uli­ca­ma ima­ju problema sa “sta­rim” tak­sis­ti­ma. Što se do­ga­đa? Do­ga­đa se ono što se ne tre­ba do­ga­đa­ti. Ga­đa­li su nas ka­me­njem, ja­ji­ma, pri­je­ti­li pi­što­lji­ma. Po­če­li su nas i pra­ti­ti. Ova je si­tu­aci­ja ja­ko opas­na, upra­va Ra­dio Tak­si­ja mo­ra od­stra­ni­ti lju­de ko­ji na­ma stva­ra­ju pro­ble­me na uli­ca­ma Za­gre­ba, u sr­cu Hr­vat­ske. :: Je­su li va­še ci­je­ne “dam­pin­ške” i je li vam cilj pos­ta­vi­ti mo­no­pol kao što je to pri­je bio slu­čaj s udru­že­njem? Pos­la ima za još dva Cam­mea. Ovo je ve­lik obrt, mi ne sta­je­mo. Ni­smo doš­li ni­ko­ga ru­ši­ti. Na­ma je je­di­no važ­no da se stvo­ri kul­tu­ra tak­si­ja i kul­tu­ra pri­je­vo­za – čis­tim vo­zi­li­ma, ured­nim vo­za­či­ma. :: Jes­te li uta­ji­li po­rez i je li is­ti­na da vam je po­li­ti­ka omo­gu­ći­la ula­zak na tr­ži­šte u Ri­je­ci? Ni­smo uta­ji­li ni­ka­kav po­rez. To je bi­la ru­tin­ska kon­tro­la. Taj je slu­čaj tri i pol go­di­ne sta­jao u la­di­ci, no ima i ta­mo pa­met­nih lju­di, pa je sud ci­je­li slu­čaj vra­tio na do­ra­du i pre­is­pi­ti­va­nje. Naj­vje­ro­jat­ni­je je bi­lo do­ja­va, kao što će bi­ti i ov­dje, no znam da se ni­sam obo­ga­tio i da ni­šta ni­sam uta­jio, mo­ja je sa­vjest čis­ta. A što se ti­če po­li­ti­ke, ja ni­sam po­li­ti­čar, sa sva­kim mo­gu po­pi­ti ka­vu. Da ima­mo po­dr­šku po­li­ti­ke, u Za­gre­bu bih na tr­ži­šte ušao sa 150, a ne sa 76 vo­zi­la. Ne­ka mi po­ka­žu tko mi je po­mo­gao – nit­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.