dek­la­ra­ci­ja Ni O ČeMU

Pi­še: ivan­ka To­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Što do­no­si vi­še des­nih ili onih kon­zer­va­tiv­ni­jih gla­so­va: pri­ča o do­mo­ljub­lju ili pak ba­ca­nje ka­ra­ta na EU i mo­žda mo­gu­će sko­ro do­vr­še­nje pre­go­vo­ra? Pred ovom di­le­mom na­šao se HDZ ko­je­mu se ula­skom u iz­bor­nu go­di­nu rej­ting str­mo­gla­vio vi­še ne­go ikad ot­kad ta stran­ka pos­to­ji. U ožuj­ku je, pod­sje­ti­mo, HDZ po­du­pi­ra­lo sa­mo 17 pos­to gra­đa­na, dok je glav­na opor­be­na stran­ka, SDP, uži­va­la po­dr­šku 27,8 pos­to bi­ra­ča. Re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja bi­li su to­li­ko po­ra­ža­va­ju­ći da ih je stran­ka na vlas­ti po­ri­ca­la, a pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor sve je po­ku­ša­la iro­ni­zi­ra­ti opa­skom ka­ko po tak­vim an­ke­ta­ma, ka­da bi bi­le vje­ro­dos­toj­ne, za HDZ ne bi gla­sa­lo ni nje­go­vo pred­sjed­niš­tvo. Tra­vanj je već iz­gle­dao ne­što bo­lje. HDZ je do­šao do 20,6 pos­to gla­so­va, a SDP je bi­lje­žio po­dr­šku 26,9 pos­to bi­ra­ča. Pro­blem je, me­đu­tim, što se is­tra­ži­va­nje rej­tin­ga po­li­tič­kih stra­na­ka pro­vo­di­lo pri­je ne­go što je iz­re­če­na pre­su­da ge­ne­ra­li­ma op­tu­že­ni­ma u Ha­agu. Ta­ko se ne zna ka­kav je utje­caj šo­kant­nog pra­vo­ri­je­ka u ko­je­mu do­mi­ni­ra osu­da pr­vog hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka Fra­nje Tuđ­ma­na kao vo­đe udru­že­nog zlo­či­nač­kog pot­hva­ta. Do­se­zi tak­ve pre­su­de, od­nos­no njen utje­caj na ras­po­lo­že­nje bi­ra­ča, tek će se vi­dje­ti u idu­ćem is­pi­ti­va­nju jav­nog mni­je­nja. No, ka­ko za to tre­ba još pri­če­ka­ti, a is­to­vre­me­no je po­treb­no sva­kod­nev­no po­li­tič­ki dje­lo­va­ti i vo­di­ti kam­pa­nju, HDZ za­pra­vo ne zna ka­mo bi se okre­nuo. To je ujed­no objaš­nje­nje za­što se pri­je ne­ko­li­ko da­na u HDZ-u ras­prav­lja­lo o otva­ra­nju sa­bor­ske ras­pra­ve o ha­aškoj pre­su­di i osu­đe­nim ge­ne­ra­li­ma, da bi se od­lu­ka o to­me ho­će li se do­no­si­ti no­va sa­bor­ska dek­la­ra­ci­ja o Olu­ji ipak od­go­di­la. Stvar je u pro­cje­ni da bi dek­la­ra­ci­ja o Olu­ji mo­gla na­šte­ti­ti za­tva­ra­nju 23. po­glav­lja – Pra­vo­su­đe i ljud­ska prava (u sklo­pu ko­je­ga se tra­ži od Hr­vat­ske i rje­ša­va­nje rat­nih zlo­či­na) te za­vr­šet­ku pre­go­vo­ra. Ta­kav sce­na­rij ja­ko bi lo­še pri­mio do­bar dio gra­đa­na i u ko­nač­ni­ci bi HDZ zbog nje­ga mo­gao bi­ti kaž­njen na iz­bo­ri­ma. A što ako je vi­še onih kojima se zbog pre­su­de ge­ne­ra­li­ma i osu­de Hr­vat­ske da je zlo­či­nač­ka tvo­re­vi­na Europ­ska uni­ja to­tal­no oga­di­la? HDZ ok­li­je­va oko ovih pro­cje­na i za­to se još neć­ka ho­će li, ili ne­će, no­vu dek­la­ra­ci­ju o Olu­ji. A dek­la­ra­ci­ja, bu­di­mo re­al­ni, u bi­ti ne zna­či ni­šta. Čla­nak 120. Pos­lov­ni­ka Hr­vat­sko­ga sa­bo­ra ka­že da se “dek­la­ra­ci­jom iz­ra­ža­va op­će sta­ja­li­šte Sa­bo­ra o pi­ta­nji­ma unu­tar­nje ili vanj­ske po­li­ti­ke te o dru­gim bit­nim pi­ta­nji­ma važ­ni­ma za dr­ža­vu”. Kao da u na­šem Sa­bo­ru tre­ba iz­gla­sa­va­ti op­će sta­ja­li­šte o Olu­ji i pre­su­di ge­ne­ra­li­ma. O to­me se to­li­ko ras­prav­lja i po­le­mi­zi­ra svih ovih go­di­na da svat­ko pro­sječ­no za­in­te­re­si­ran za po­li­ti­ku zna na­pa­met sta­vo­ve po­imen­ce sva­kog zna­čaj­ni­jeg po­li­ti­ča­ra, bi­lo iz vlas­ti, bi­lo opor­be. Pro­blem je, me­đu­tim, što ove di­le­me u kojima se tre­nu­tač­no na­šao HDZ go­vo­re da je po­li­tič­ka eli­ta za­rob­lje­na u proš­los­ti te da nas je zbog vlas­ti­tog iz­bor­nog pro­fi­ta sprem­na gur­nu­ti još dub­lje u te­me i od­no­se ko­ji su ovim druš­tvom do­mi­ni­ra­li de­ve­de­se­tih i iz ko­jih smo se je­dva po­mak­nu­li. Ne­vje­ro­jat­no, ali je to na­ša re­al­nost. Jed­na smo od ri­jet­kih ze­ma­lja ko­ja ne po­ka­zu­je zna­ko­ve iz­la­ska iz re­ce­si­je, ne­za­pos­le­nost nam je na­ras­la na go­to­vo 340.000 lju­di, gu­ši nas ne­lik­vid­nost. Ne­ma jav­nog po­du­ze­ća ko­je ni­je du­bo­ko ogrez­lo o ko­rup­ci­ju. Sva­kod­nev­no se zbog lo­pov­lu­ka i mah­ni­te kra­đe dr­žav­nog nov­ca hap­se čel­ni­ci jav­nih po­du­ze­ća, po­la vla­de, uklju­ču­ju­ći i biv­šeg premije­ra i pred­sjed­ni­ka HDZ-a, u is­traž­nim su za­tvo­ri­ma… S ovim či­nje­ni­ca­ma uš­li smo u iz­bor­nu go­di­nu. Vla­da­ju­ći­ma je, me­đu­tim, di­le­ma da li ba­ci­ti kar­te na EU ili se ba­vi­ti dek­la­ra­ci­jom o Olu­ji i vo­di­ti is­tra­ge o to­me tko je i ka­ko su­ra­đi­vao s Ha­agom?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.