san­d­berg: arap­sko pro­lje­će ne­će do­ni­je­ti de­mo­kra­ci­ju

Čel­nik svjet­ske ži­dov­ske or­ga­ni­za­ci­je us­po­re­dio je do­ga­đa­je na bli­skom is­to­ku s do­la­skom na­cis­ta na vlast 1933. go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

– Za­bri­nu­ti smo zbog ra­zvo­ja si­tu­aci­je. Bo­ji­mo se da ni je­dan od re­ži­ma ko­ji se bu­de po­ja­vio ne­će bi­ti de­mo­krat­ski ni pri­ja­telj­ski pre­ma Za­pa­du, u što ubra­jam i Iz­ra­el, te da će po­ras­ti utje­caj ra­di­ka­la – ko­men­ti­rao je zbi­va­nja u ta­ko­zva­nom Arap­skom pro­lje­ću biv­ši iz­ra­el­ski mi­nis­tar zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je te in­fras­truk­tu­re i sa­daš­nji čel­nik Svjet­ske ži­dov­ske or­ga­ni­za­ci­je Ke­ren Haye­sod Eli­ezer San­d­berg. – Sma­tram da ve­ći­nu nov­ča­no po­ma­žu i po­dr­ža­va­ju ra­di­ka­li te da će se nji­hov utje­caj po­ve­ća­ti čak i ako ne do­đu na vlast. Ne­će bi­ti sta­bil­nos­ti. De­mo­kra­ci­ja će bi­ti us­pos­tav­lje­na tek kad bu­du pos­to­ja­li svi nuž­ni ele­men­ti – ka­že San­d­berg ko­ji je u sri­je­du bo­ra­vio u Za­gre­bu. Ia­ko se po­vu­kao iz po­li­ti­ke, i da­lje je bli­zak pri­ja­telj s iz­ra­el­skim pre­mi­je­rom Be­nja­mi­nom Ne­tanya­hu­om. Bio je član pre­go­va­rač­kog ti­ma za sas­tav vla­de, no kad mu je Ne­tanya­hu po­nu­dio mjes­to pred­stoj­ni­ka ure­da, ipak je to – iz osob­nih raz­lo­ga – od­bio. –Vje­ru­jem da bi iz­bo­ri ko­ji bi se danas-su­tra odr­ža­li, pri­mje­ri­ce, u Je­me­nu, bi­li de­mo­krat­ski, no re­zul­tat bi na vlast do­veo ra­di­ka­le ko­ji za če­ti­ri-pet go­di­na ne bi do­pus­ti­li dru­gu run­du de­mo­kra­ci­je. Slič­no se do­go­di­lo u Eu­ro­pi, Hitler je na vlast, ba­rem u po­čet­ku, do­šao le­gal­nim pu­tem, ali to ni­je do­ni­je­lo de­mo­kra­ci­ju ni Nje­mač­koj, ni su­sjed­nim zem­lja­ma, ni svi­je­tu. Svjet­ski li­de­ri mo­ra­ju bi­ti oprez­ni i pos­tu­pa­ti mu­dro, ne smi­ju upas­ti u zam­ku i po­vje­ro­va­ti da je de­mo­kra­ci­ja stvar za jed­no­krat­nu upo­ra­bu. Bo­jim se da će nas ra­di­ka­li is­ko­ris­ti­ti ta­ko što će­mo su­ra­đi­va­ti s njima na de­mo­krat­skoj os­no­vi, do­ves­ti ih na vlast ko­je se on­da ne­će odreći – sma­tra. Rje­še­nje je, ka­že,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.