ko­ji je bio pra­vi cilj? sma­nji­ti broj žr­ta­va ili za­uvi­jek otje­ra­ti sr­be

Čak i is­tim iz­ja­va­ma dr. Fra­nje tuđ­ma­na i dru­gih su­di­oni­ka bri­jun­skog sas­tan­ka mo­gu­će je kon­tek­s­tu­ali­za­ci­jom da­ti smi­sao po­sve dru­ga­či­ji od “zlo­či­nač­kog”

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - pi­še ::::: mA­rin­kO ju­rA­siĆ

Zbog važ­nos­ti ko­ju voj­ni sas­ta­nak na Bri­ju­ni­ma uoči Olu­je ima za ha­aško tu­ži­telj­stvo za­pis­nik (na 52 stra­ni­ce, op. a.) s tog sas­tan­ka sud­sko je vi­je­će de­talj­no ana­li­zi­ra­lo, pi­še na dnu 993. stra­ni­ce pre­su­de ge­ne­ra­li­ma An­ti Go­to­vi­ni, Mla­de­nu Mar­ka­ču i Iva­nu Čer­ma­ku. Za op­tuž­bu, a sa­da i sud, upra­vo se na tom sas­tan­ku “is­kris­ta­li­zi­rao” plan traj­nog i prisil­nog uk­la­nja­nja Sr­ba iz Kra­ji­ne. Sa­dr­žaj tog sas­tan­ka ni­je je­di­ni do­kaz udru­že­nog zlo­či­nač­kog pot­hva­ta, ali je naj­važ­ni­ji. Sto­ga smo ga, ra­di ana­li­ze, vi­še­krat­no iš­či­ta­li. Da trans­krip­ti sa­dr­že na­red­be ge­ne­ra­la da se ubi­ju sr­p­ski star­ci, že­ne i dje­ca ili op­ljač­ka­ju i spa­le ku­će, pa i da je ta­kav do­ku­ment za­šti­ćen dr­žav­nom taj­nom, čak i naj­gor­lji­vi­ji za­go­vor­ni­ci te­ze o ve­le­iz­da­ji ne bi se usu­di­li ta­ko kva­li­fi­ci­ra­ti pro­tu­prav­nu pre­da­ju tak­vog do­ku­men­ta. Ali, bri­jun­ski trans­krip­ti ne sa­dr­že ta­ko eks­pli­cit­ne taj­ne. Sto­ga je i mo­gu­će da i za sud­sko vi­je­će na če­lu s Alp­hon­som Ori­ejem, bri­jun­ski trans­krip­ti sa­dr­že plan udru­že­nog zlo­či­nač­kog pot­hva­ta, dok naš pred­sjed­nik dr. Ivo Jo­si­po­vić kao kaz­ne­no­prav­ni struč­njak u njima i na­kon po­nov­nog či­ta­nja ne na­la­zi za to do­ka­za. Is­tra­ga o to­mu tko je ile­gal­no, iz­rav­no ili po­sred­no, Ha­agu dao trans­krip­te ne­će baš ni­šta po­mo­ći obra­ni ge­ne­ra­la. Jer, za Ha­aški su sud to va­lja­ni do­ka­zi či­ja je auten­tič­nost po­t­vr­đe­na, a to što je net­ko ini­ci­jal­no pro­tu­za­ko­ni­to dos­ta­vio trans­krip­te tu­ži­telj­stvu, naš je po­li­tič­ki i prav­ni pro­blem. S tim da nas is­tra­ga o pre­da­ji trans­kri­pa­ta ne smi­je za­ves­ti.

O zlo­či­ni­ma na 800 stra­ni­ca

Jer, i kad bi ge­ne­ra­li Go­to­vi­na i Markač bi­li os­lo­bo­đe­ni, os­ta­je či­nje­ni­ca da su u le­gi­tim­noj ak­ci­ji Olu­ja i na­kon nje sto­ti­ne lju­di ubi­je­ne, ti­su­će op­ljač­ka­ne i/ili im ku­će spa­lje­ne sa­mo za­to što su bi­li Sr­bi. To ni­kak­va di­plo­mat­ska ili prav­na ak­ci­ja ne mo­že iz­mi­je­ni­ti i za do­bro je ne sa­mo ge­ne­ra­la već i Hr­vat­ske da se to ne za­bo­ra­vi. Či­nje­nič­no­prav­nom ana­li­zom tih zlo­či­na ha­aška se pre­su­da ba­vi na go­to­vo 800 stra­ni­ca i sto­ga Su­du go­to­vo da tre­ba hra­bros­ti ni­ko­ga za to ne osu­di­ti. Sa­mo ako se i o to­mu vo­di ra­ču­na, mo­že se po­mo­ći ge­ne­ra­li­ma. Te­ži­nu tih zlo­či­na ne uma­nju­je is­to ta­ko nepobitna či­nje­ni­ca da je na is­tom te­ri­to­ri­ju ti­je­kom pet go­di­na pri­je Olu­je pro­tiv Hr­va­ta po­či­njen “zna­tan broj zlo­či­na”, o čemu su se, na­vo­di se u pre­su­di, slo­ži­le sve stra­ne u pro­ce­su. Go­di­na­ma na­kup­ljan emo­tiv­ni na­boj i bi­jes mo­že objas­ni­ti ra­ši­re­nost i te­ško­će u su­prot­stav­lja­nju ira­ci­onal­nos­ti­ma u Olu­ji, ali ih ne mo­že i oprav­da­ti. S dru­ge stra­ne, bit­no je is­ta­ći da bez ključ­nog čla­na dr. Fra­nje Tuđ­ma­na ne­ma zlo­či­nač­kog pot­hva­ta pa ni od­go­vor­nos­ti Go­to­vi­ne i Mar­ka­ča, ali jed­na­ko ta­ko da se ni bez ži­vu­ćih ge­ne­ra­la ne mo­že osu­di­ti i po­koj­ni­ke iz on­daš­njeg voj­nog i po­li­tič­kog vr­ha. O važ­nos­ti bri­jun­skog trans­krip­ta go­vo­ri i to što se Go­to­vi­nu ci­ti­ra i u skra­će­noj pre­su­di: “Već sa­da ima ve­li­ko is­e­lja­va­nje ci­vi­la iz Kni­na, ko­ji od­la­ze za Ba­nja Lu­ku i Be­ograd. Zna­či da mi, ako nas­tav­lja­mo ovaj pri­ti­sak, vje­ro­jat­no za ne­ko vri­je­me, ne­će bi­ti to­li­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.