Ti­to­vi zlo­či­ni, a lu­di­lo Ti­to­vo ili Bi­lan­dži­će­vo?

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Evo opet Du­ša­na Bi­lan­dži­ća, po­vjes­ni­ča­ra rek­la-ka­za­la, ka­ko ga je na­zvao Sti­pe Šu­var, i evo opet nje­go­va, sa­da još stras­tve­ni­jeg uvje­ra­va­nja da je Ti­to ne­pre­kid­no ru­šio Ju­gos­la­vi­ju. Sa­da vi­še ne od kra­ja šez­de­se­tih go­di­na proš­lo­ga sto­lje­ća ne­go već od 1937., kad su os­no­va­ne na­ci­onal­ne ko­mu­nis­tič­ke par­ti­je Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je. Dak­le, ru­šio ju je una­pri­jed. Ko­li­ko ima is­ti­ne u to­me da Ti­to, Kar­delj i Ba­ka­rić ni­su vje­ro­va­li u Ju­gos­la­vi­ju ne­go su je pri­pre­ma­li za ras­pad – to­li­ko su okrut­ni­ja nji­ho­va smak­nu­ća de­se­ta­ka ti­su­ća Hr­va­ta ne­po­sred­no pos­li­je Dru­gog svjet­skog ra­ta i po­tom 45-go­diš­nja re­pre­si­ja ko­ja je mno­ge hr­vat­ske do­mo­lju­be otje­ra­la u za­tvor, emi­gra­ci­ju i smrt. Stva­ra­ti dr­žav­nu tvo­re­vi­nu u ko­ju ne vje­ru­ješ, u nje­zi­no ime ubi­ja­ti i is­to­dob­no je ru­ši­ti – ni­je sa­mo zlo­čin ne­go i lu­di­lo, Ti­to­vo ili Bi­lan­dži­će­vo. sto­ji na obi­telj­skom na­če­lu. Gle­dao sam si­noć glav­ne dnev­ne vi­jes­ti svih na­ci­onal­nih te­le­vi­zi­ja, ali me u us­kr­s­nom ras­po­lo­že­nju ni­su po­tres­le pro­po­vi­je­di ni ka­to­lič­kih ni pra­vos­lav­nih pr­va­ka s raz­li­či­tim alu­zi­ja­ma na Ha­ag, kao ni Špraj­co­vo op­tu­ži­va­nje Tuđ­ma­na za “zlo­či­nač­ki pot­hvat”, či­me sve vi­še ne­djelj­ni Dnev­nik pro­fi­li­ra kao Dnev­nik KTV-a – Kra­jin­ske te­le­vi­zi­je... ti pro­gla­še­nja gos­po­dar­skog po­ja­sa, osim ku­kav­s­tva Ban­skih dvo­ra i Pan­tov­ča­ka ko­ji hr­vat­skim te­ri­to­ri­jem ku­pu­ju nak­lo­nost po­je­di­nih moć­nih ze­ma­lja EU kao što ju je ku­po­vao Pa­ve­lić.

Bo­ris ŠČi­tar/pixsell

:: Bi­lan­džić, pre­ma Šu­va­ru po­vjes­ni­čar rek­la-ka­za­la, uvje­ra­va nas da je Ti­to od 1937. ru­šio Ju­gos­la­vi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.