En­gle­zi na­ci­ona­lis­ti ko­ji gu­še na­ci­onal­ne tež­nje

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Či­ja je služ­be­na po­li­ti­ka naj­žeš­ći bo­rac pro­tiv na­ci­ona­liz­ma u svi­je­tu? Jas­no, bri­tan­ska. Tko naj­vje­šti­je, najupornije i naj­na­met­lji­vi­je pro­izvo­di na­ci­onal­ne mi­to­ve s pla­ne­tar­nim odje­kom i utje­ca­jem? Na­rav­no, Bri­tan­ci. Ho­ćeš u pro­mo­ci­ji no­ve glaz­be – evo ti Be­atle­sa. Ho­ćeš u no­go­me­tu – evo ti Da­vi­da Bec­k­ha­ma. Ho­ćeš u ku­li­nar­stvu – evo ti “go­log ku­ha­ra” Ja­mi­eja Oli­ve­ra. Ho­ćeš u fil­mu – evo ti Ja­me­sa Bon­da. Ho­ćeš u knji­žev­nos­ti, evo ti Har­ryja Pot­te­ra. Ho­ćeš u bor­bi pro­tiv oruž­ja za ma­sov­no uni­šte­nje – evo ti oku­pa­ci­je Ira­ka. Ho­ćeš u druš­tve­nim do­ga­đa­ji­ma – evo ti prin­ca Wil­li­ama i nje­go­va vjen­ča­nja s Ka­te Midd­le­ton. Nit­ko u po­vi­jes­ti ni­je to­li­ko gu­šio na­ci­onal­ne tež­nje svu­da po svi­je­tu kao En­gle­zi dok is­to­dob­no nit­ko kao oni ni­je bio ta­ko ba­hat i zlo­či­nač­ki u svo­me na­ci­ona­liz­mu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.