“Ivo, maj­sto­re!” za sil­ne ak­tiv­nos­ti i učin­ke u BiH

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Ne­moj­te mis­li­ti da je pred­sjed­nik Jo­si­po­vić sa­mo fi­gu­ra i da nje­go­va sil­na ak­tiv­nost ne­ma učin­ka. Evo pri­mje­ra iz BiH. Ta­mo se u Par­la­men­tu is­pri­čao zbog ulo­ge Hr­vat­ske u rat­nim stra­da­nji­ma, za­tim je imao po­mir­be­ni su­sret s Do­di­kom, pa je do­bio jed­no priz­na­nje u Ba­njoj Lu­ci kao oso­ba go­di­ne, a po­tom priz­na­nje “Slo­bo­da” u Sa­ra­je­vu. I evo učin­ka: osim što su Hr­va­ti u BiH po­sve ra­z­vla­šte­ni, i iz Ba­nje Lu­ke i iz Sa­ra­je­va naj­av­lju­ju tje­ra­li­ce za hr­vat­skim ge­ne­ra­li­ma. Ivo, maj­sto­re!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.