Ame­ri­kan­ci ne bi s na­ma su­ra­đi­va­li da smo bi­li zlo­čin­ci MAR­KO

pro­fe­sor KRE­ŠI­MIR ĆO­SIĆ Go­Vo­rI o Do­GA­ĐA­JI­MA pos­LI­Je oLU­Je I ANA­LI­ZI­rA HA­AŠKe pre­sU­De Ge­Ne­rA­LI­MA U Ha­agu smo is­pa­li pra­vi ama­te­ri. Da smo mi bi­li tak­vi ama­te­ri ti­je­kom ra­ta, hr­vat­ske dr­ža­ve ne bi ni­ka­da bi­lo. Umjes­to po­bi­ja­njem op­tuž­ni­ca, ba­vi­li smo se isk

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Kre­ši­mir Ćo­sić bio je svje­dok i su­di­onik svih voj­nih su­rad­nji s Ame­ri­kan­ci­ma za vri­je­me i pos­li­je Do­mo­vin­sko­ga ra­ta. Za Ob­zor je iz­nio svo­ja sje­ća­nja i ana­li­zi­rao ha­aške pre­su­de ge­ne­ra­li­ma Go­to­vi­ni i Mar­ka­ču za ko­je vje­ru­je da su na­mjer­no is­kriv­lja­va­nje po­vi­jes­ti. :: Ka­ko i ka­da smo od po­je­di­nač­nih zlo­či­na doš­li do “zlo­či­nač­kog pot­hva­ta”? Ha­aškom je tu­ži­telj­stvu ipak objek­tiv­no tre­ba­lo ne­ko­li­ko go­di­na, pos­li­je za­vr­šet­ka Do­mo­vin­skog ra­ta i Olu­je, ka­ko bi is­kons­tru­ira­lo i iz­mis­li­lo tzv. zlo­či­nač­ki pot­hvat. Na tom su pro­jek­tu su­ra­đi­va­le oba­vje­štaj­ne služ­be ne­kih dr­ža­va, a po­seb­nu je ulo­gu imao “Ve­ri­tas” Sa­ve Štrp­ca. Za to vri­je­me mi u Hr­vat­skoj ba­vi­li smo se sa­mi so­bom i iz­miš­lja­njem vir­tu­al­nih te­ma: Tko skri­va Go­to­vi­nu? Gdje su top­nič­ki dnev­ni­ci? Tko skri­va top­nič­ke dnev­ni­ke? itd. Tre­ba zna­ti da bi, i da ni­je bi­lo ne­po­treb­nih in­di­vi­du­al­nih zlo­či­na, auto­ri tzv. zlo­či­nač­kog pot­hva­ta iz­mis­li­li ne­ke dru­ge raz­lo­ge ka­ko bi op­tu­ži­li hrvatsko po­li­tič­ko i voj­no vod­stvo tog vre­me­na i Olu­ju pro­gla­si­li “zlo­či­nač­kim pot­hva­tom”. Dok su se op­tuž­ni­ce stal­no iz­mje­nji­va­le i pri­la­go­đi­va­le tre­nu­tač­nim po­li­tič­kim okol­nos­ti­ma i po­tre­ba­ma nji­ho­vih auto­ra, Hr­vat­ska se ba­vi­la sa­ma so­bom, umjes­to da je na sva­ku od tih no­vih laž­nih op­tuž­bi i in­kri­mi­na­ci­ja re­agi­ra­la sus­tav­no i or­ga­ni­zi­ra­no, ka­ko bi se spri­je­či­lo fal­si­fi­ci­ra­nje po­vi­jes­nih či­nje­ni­ca i is­ti­ne. Sve to vri­je­me ha­aško tu­ži­telj­stvo stal­no je mi­je­nja­lo i pri­la­go­đi­va­lo op­tuž­ni­ce ci­lje­vi­ma Sa­ve Štrp­ca i su­rad­ni­ka, iz­miš­lja­ju­ći da je sr­p­sko sta­nov­niš­tvo ma­sov­no prog­na­la Hr­vat­ska voj­ska ia­ko je ono, na ža­lost, na­pus­ti­lo Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku po Mar­ti­će­vim i Mi­lo­še­vi­će­vim za­po­vi­je­di­ma, o čemu svje­do­če i broj­ni do­ku­men­ti po­bu­nje­nih Sr­ba. Is­to ta­ko, iz­miš­lje­na je pre­ko­mjer­na upo­ra­ba top­niš­tva ia­ko Hr­vat­ska voj­ska ni­je ima­la ni mi­ni­mal­ne ko­li­či­ne stre­lji­va po­treb­ne za voj­nu ope­ra­ci­ju tak­vih raz­mje­ra. Iz­miš­lje­ne su i pri­če o to­me da su Ame­ri­kan­ci pla­ni­ra­li Olu­ju. Tre­ba upo­zo­ri­ti na to da su ne­ki no­vi pro­jek­ti “Ve­ri­ta­sa” i nji­ho­vih su­rad­ni­ka u pri­pre­mi te da u njih ula­žu znat­na fi­nan­cij­ska sred­stva, kao i di­plo­mat­ske i po­li­tič­ke na­po­re. Psi­ho­lo­gi­ju ve­li­ko­sr­p­ske mi­to­ma­ni­je kroz ko­ju se agre­siv­nost i bru­tal­nost ve­li­ko­sr­p­ske po­li­ti­ke pre­ma dru­gim na­ro­di­ma vr­lo čes­to pri­kri­va­la vlas­ti­tim žr­tva­ma, tre­ba­lo je ra­zu­mje­ti i mno­go joj se efi­kas­ni­je su­prot­sta­vi­ti i na sa­mom Ha­aškom su­du. Is­pa­li smo pra­vi ama­te­ri. Da smo mi bi­li tak­vi ama­te­ri ti­je-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.