Iz­LI­jE­ČIT ĆE­mO 40 mI­LI­ju­Na SLI­jE­PIh

Ni­je nam cilj jed­no­krat­no na­hra­ni­ti glad­ne, uči­mo lju­de da stva­ra­ju svo­je vr­to­ve. Ni ja ni svi Li­on­si ne mo­že­mo osvi­je­tli­ti ci­je­li svi­jet, ali mo­že­mo bar ku­tak Raz­go­va­ra­la Ta­ma­ra Opa­čak-Klo­bu­čar Sni­mio Go­ran Ko­va­čić/Pixsell

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Dva­na­est go­di­na ot­ka­ko je u mi­ro­vi­ni biv­ši voj­ni i ci­vil­ni pi­lot Sid L. Scrug­gs III., Ame­ri­ka­nac iz Sje­ver­ne Ka­ro­li­ne, ra­di vi­še ne­go ikad – pre­da­ni je Li­ons. Po­s­ljed­njih go­di­nu da­na, kao pred­sjed­nik Li­ons Clubs In­ter­na­ti­ona­la, naj­ra­ši­re­ni­je glo­bal­ne nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja u svi­je­tu u 206 dr­ža­va ima 1,35 mi­li­ju­na članova i dje­lu­ju pod ges­lom “Mi slu­ži­mo”, Scrug­gs i nje­go­va su­pru­ga Judy pro­ve­li su pu­tu­ju­ći s kra­ja na kraj svi­je­ta 320 da­na. Ne­umo­ran i po­sve pre­dan ci­lju or­ga­ni­za­ci­je ko­joj je na če­lu, Scrug­gs je pr­vi put po­sje­tio i Hr­vat­sku i su­sreo se s pred­sjed­ni­kom Ivom Jo­si­po­vi­ćem ko­je­mu je uime Li­on­sa do­di­je­lio me­da­lju za pro­mi­ca­nje lju­ba­vi pre­ma po­ma­ga­nju po­tre­bi­ti­ma, a kao po­se­ban dar i kris­tal­nog la­va ko­ji će kra­si­ti rad­ni stol hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka. Li­on­si­ma iz pet klu­bo­va Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, Ita­li­je, Aus­tri­je i Ma­đar­ske, ko­ji su se oku­pi­li u Opa­ti­ji me­đu­na­rod­ni je pred­sjed­nik uči­nio čast su­dje­lu­ju­ći na nji­ho­vim 15. Li­ons da­ni­ma mi­ra, tra­di­ci­onal­nom su­sre­tu po­sve­će­nom pro­mi­ca­nju ra­zu­mi­je­va­nja među na­ro­di­ma ovog di­je­la Eu­ro­pe ko­ji, ka­ko sa­mi ka­žu, iz raz­li­či­tos­ti stva­ra­ju je­dins­tven duh. Po­ru­ka ko­ju je pr­vi čo­vjek svih Li­on­sa svi­je­ta odas­lao s opa­tij­skih Da­na mi­ra jed­nos­tav­na je, druk­či­ja i ne mo­že bi­ti od oso­be ko­ja dje­li­ma iz da- na u dan ne do­ka­zu­je da či­ni do­bro, bez ob­zi­ra na sve za­pre­ke na tom pu­tu. – Raz­li­či­ta su po­ima­nja mi­ra, raz­li­či­ti pu­to­vi vo­de do nje­ga, a za­što ne­ma mi­ra, od­go­vor je sa­mo je­dan – zbog ljud­skog ega. Ego stva­ra kon­flik­te, iz kon­fli­ka­ta nas­ta­ju su­ko­bi i ra­to­vi. Mo­ja je po­ru­ka – bo­ri­mo se pro­tiv vlas­ti­ta ega, ko­ris­ti­mo se nji­me za do­bro­bit. Ako na va­gi na jed­noj stra­ni ima­mo ego, na dru­goj do­bro, ego mo­že pre­vag­nu­ti, ali tre­ba­mo ga zna­ti po­bi­je­di­ti, us­mje­ri­ti k do­brom, ne mis­li­ti sa­mo na sebe i bit će­mo bli­že mi­ru – ka­zao je Scrug­gs. :: Ka­ko je bi­ti pr­vi čo­vjek or­ga­ni­za­ci­je s to­li­ko članova i za­da­ća u slu­že­nju za­jed­ni­ci? Kad si pred­sjed­nik, mo­žeš obi­ći go­to­vo sve zem­lje svi­je­ta i vi­dje­ti ka­ko čla­no­vi Li­on­sa olak­ša­va­ju ži­vot lju­di­ma, u raz­li­či-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.