u 206 dr­ža­va ima­ju 45 ti­su­ća klu­bo­va sa 1,35 mi­li­ju­na članova, glo­bal­ni su hu­ma­ni­tar­ni vo­đe

la­vo­vi ja­či od pla­će­nič­kog in­di­vi­du­aliz­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Di­na­mič­na po­vi­jest la­jo­niz­ma po­či­nje 1917. go­di­ne ka­da je Mel­vin Jo­nes po­ku­šao po­bu­di­ti svi­jest pos­lov­nih lju­di o po­tre­ba­ma ši­re za­jed­ni­ce. U rat­no do­ba na­išao je na iz­u­zet­nu po­dr­šku pos­lov­nog mi­ljea ko­je­mu je i sam pri­pa­dao pa su 22 ta­daš­nja pos­lov­na klu­ba u Chi­ca­gu os­no­va­la or­ga­ni­za­ci­ju Li­ons. Pr­vi je skup pos­ta­vio i te­me­lje na kojima će se ra­zvi­ja­ti la­jo­ni­zam. Je­dan od ci­lje­va udru­ge odu­da­rao je od svo­ga vre­me­na, vre­me­na pla­će­nič­kog in­di­vi­du­aliz­ma i os­tao je je­dan od glav­nih te­me­lja­ca la­jo­niz­ma sve do da­naš­njih da­na: “Ni je­dan klub ne­će ima­ti cilj ma­te­ri­jal­no bo­ga­će­nje svo­jih članova.” Ras­li su br­zo i na­kon de­set go­di­na ima­li 60 ti­su­ća članova u 1200 po­druž­ni­ca i iz­iš­li iz­van gra­ni­ca SAD-a. Danas ta naj­ra­ši­re­ni­ja glo­bal­na or­ga­ni­za­ci­ja us­tro­je­na kroz klu­bo­ve i dis­trik­te po­ve­za­ne u Li­ons Clubs In­ter­na­ti­onal sa sjedištem u Oak Bro­oku ne­da­le­ko od Chi­ca­ga u 206 dr­ža­va i ge­ograf­skih po­dru­čja ima 45 ti­su­ća klu­bo­va sa 1,35 mi­li­ju­na članova. Pri­je če­ti­ri go­di­ne Fi­nan­ci­al Ti­mes je Li­on­se oci­je­nio naj­tran­s­pa­rent­ni­jom nev­la­di­nom or­ga­ni­za­ci­jom u svi­je­tu, što je po­t­vr­di­lo nji­ho­vu vi­zi­ju – bi­ti glo­bal­ni vo­đa u slu­že­nju za­jed­ni­ci i među hu­ma­ni­tar­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Hr­vat­ski la­vo­vi dje­lu­ju u 65 klu­bo­va sa 1600 članova i obje­di­nje­ni su u Dis­trikt 126 ko­ji ove go­di­ne pre­dvo­di gu­ver­ner Ni­ko­la Pla­vec iz Va­ra­ždi­na, a Hr­vat­ska ima i čla­na Uprav­nog od­bo­ra LCI-ja i me­đu­na­rod­nog di­rek­to­ra, Ri­je­ča­ni­na Bo­ja­na Šo­be­ra. U rat­nim go­di­na­ma Li­on­si su u Hr­vat­skoj, naj­vi­še u Sla­vo­ni­ji, u raz­li­či­tim obli­ci­ma po­mo­ći da­ro­va­li vi­še od 20 mi­li­ju­na do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.