Sr­bi­ja ne da na­red­be o lo­go­ri­ma, glav­ni do­kaz o ge­no­ci­du

Dva do­ku­men­ta po­ka­zu­ju da su mu­či­li­šta bi­la pom­no is­pla­ni­ra­na, a vrh biv­še ju­gos­la­vi­je iz­rav­no umi­je­šan u agre­si­ju na hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - Edi jur­ko­vić

Ni na­kon dvi­ju po­žur­ni­ca Mi­nis­tar­stvo prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ni­je dos­ta­vi­lo hr­vat­skim ko­le­ga­ma dva ključ­na do­ku­men­ta ko­ja su bi­la te­melj za os­ni­va­nje lo­go­ra u Be­gej­ci­ma, Sta­ji­će­vu, Ni­šu i mno­gim dru­gi­ma gdje su mu­če­ni, si­lo­va­ni i ubi­ja­ni broj­ni ci­vi­li i rat­ni za­rob­lje­ni­ci. Ri­ječ je o “Na­re­đe­nju Upra­ve bez­bed­nos­ti SSNO Ju­gos­la­vi­je” od 10. lis­to­pa­da 1991. te “ Uput­stvu o pos­tu­pa­nju pre­ma li­ci­ma ko­ja su u ve­zi s unu­traš­njim su­ko­bi­ma na te­ri­to­ri­ju I. voj­ne oblas­ti” od 24. ruj­na 1991. Te je do­ku­men­te još 5. lis­to­pa­da 2009. za­tra­žio Žu­pa­nij­ski sud u Osi­je­ku ti­je­kom is­tra­ge pro­tiv umi­rov­lje­nog ge­ne­ra­la JNA Alek­san­dra Va­si­lje­vi­ća (72) i pot­pu­kov­ni­ka Mi­ros­la­va Ži­va­no­vi­ća (61). – Vi­ši sud u Be­ogra­du, Vi­je­će za rat­ne zlo­či­ne do danas ni­je pos­tu­pi­lo po me­đu­na­rod­noj za­mol­ni­ci. Ni­ti su nam dostavili do­ku­men­te ni­ti su objas­ni­li iz ko­jeg raz­lo­ga to ni­su uči­ni­li – ka­že Mi­ros­lav Ro­žac, glas­no­go­vor­nik Žu­pa­nij­sko­ga su­da u Osi­je­ku. Osim što su čis­ti do­kaz pro­tiv Va­si­lje­vi­ća jer ih je pot­pi­sao kao na­čel­nik Upra­ve bez­bed­nos­ti, tra­že­ni pa­pi­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.