Kra­ljev­ski pli­no­vi tr­ga­ju iona­ko krh­ki ozon­ski omo­tač

zbog vjen­ča­nja Ka­te i Wil­li­ama u at­mo­sfe­ru će oti­ći 2800 to­na CO2. zbog za­ga­đe­nja par je za­mo­lio da se umjes­to da­ro­va no­vac do­ni­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (B. Ka­ra­kaš / VLM)

Kra­ljev­sko vjen­ča­nje u Lon­do­nu mo­žda je i bi­lo spek­takl za mi­li­ju­ne gle­da­te­lja, ali ni­ka­ko se ni­je svi­dje­lo eko­lo­zi­ma. Tih ne­ko­li­ko da­na pri­pre­ma, ce­re­mo­ni­je i slav­lja, pre­ma pro­cje­na­ma bri­tan­ske tvrt­ke Lan­d­ca­re Re­se­ar­ch, znat­no je ugro­zi­lo već iona­ko kr­hak ozon­ski omo­tač, a u at­mo­sfe­ru su ot­pu­šte­ne ogrom­ne ko­li­či­ne ug­ljič­nog di­ok­si­da. Mje­re­nja još ni­su go­to­va, ali sma­tra se da je u zra­ku za­vr­ši­lo naj­ma­nje 80 ti­su­ća to­na ug­ljič­nog di­ok­si­da. Ma­nji dio od te ko­li­či­ne od­la­zi na pli­no­ve pro­izve­de­ne ti­je­kom kra­ljev­ske pros­la­ve vjen­ča­nja, i pro­cje­nju­je se na oko 2800 to­na CO2, što ne uklju­ču­je pli­no­ve ko­je je svo­jim do­la­skom stvo­ri­lo oko po­la mi­li­ju­na gle­da­te­lja okup­lje­nih na uli­ca­ma Lon­do­na. Ipak, ne mo­že se re­ći da Buc­kin­g­ham­ska pa­la­ča ni­je po­ku­ša­va­la te broj­ke sma­nji­ti. Kra­ljev­ski par za­mo­lio je sve ko­ji su im htje­li sla­ti pok­lo­ne da umjes­to to­ga upla­te do­na­ci­je Ear­t­hwat­c­hu, ti­je­kom ce­re­mo­ni­je ko­ri­šte­no je se­zon­sko cvi­je­će uz­go­je­no bez gri­ja­nja plas­te­ni­ka, a svi do­ku­men­ti ve­za­ni uz vjen­ča­nje ti­ska­ni su na re­cik­li­ra­nom pa­pi­ru. Je­la po­nu­đe­na uzva­ni­ci­ma do­la­zi­la su iz or­gan­skog uz­go­ja, ali una­toč to­me kra­ljev­sko vjen­ča­nje oko­liš će još du­go pam­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.