svi za, pro­tiv ne­ma i suz­dr­ža­nih ne­ma

Od Sa­na­de­ro­ve iz­bor­ne pri­je­va­re do far­se u za­gre­bač­koj Are­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Za iz­bo­ri­ma u HDZ-u, u po­s­ljed­njih de­set go­di­na, ne pres­ta­ju se vu­ći re­po­vi. Još ot­ka­ko je Ivo Sa­na­der za­sjeo na mjes­to pred­sjed­ni­ka stran­ke eli­mi­ni­rav­ši Ivi­ća Pa­ša­li­ća, sva­kih ne­ko­li­ko mje­se­ci jav­lja­ju se svje­do­ci ko­ji su vi­dje­li ka­ko je Sa­na­der iz­veo ve­li­ku iz­bor­nu pri­je­va­ru. Tvr­de da je Pa­ša­li­će­vim pris­ta­ša­ma bio za­bra­njen ula­zak na iz­bor­ni sa­bor, da se ma­ni­pu­li­ra­lo listi­ći­ma te da su na kon­cu Sa­na­de­ru pri­bro­ja­va­ni i ne­pos­to­je­ći gla­so­vi. U do­la­sku na vlast Sa­na­de­ru je ta­da naj­vi­še po­mo­gao Bra­ni­mir Gla­vaš ko­ji je an­ga­ži­rao i za­šti­tar­sku tvrt­ku ko­ja je sve ne­po­želj­ne dr­ža­la da­lje od bi­ra­li­šta. Ta­da je HDZ još ma­kar fin­gi­rao unu­tar­stra­nač­ku de­mo­kra­ci­ju. Prava farsa od iz­bo­ra do­go­di­la se u sr­p­nju 2009. go­di­ne ka­da je taj is­ti Sa­na­der pod­nio os­tav­ku na mjes­to premije­ra i pred­sjed­ni­ka stran­ke. Pred­lo­žio je da nje­go­va na­s­ljed­ni­ca na obje funk­ci­je bu­de Ja­dran­ka Ko­sor. Ia­ko su ta­da u za­gre­bač­ku Are­nu bi­le po­zva­ne ti­su­će lju­di, ni­ko­me ni­je ni pa­lo na pa­met da im po­ku­ša po­di­je­li­ti ne­kak­ve gla­sač­ke lis­ti­će ili da bro­ji u vis po­dig­nu­te ru­ke ko­je bi tre­ba­le zna­či­ti pri­hva­ća­ju li de­le­ga­ti na iz­van­red­nom iz­bor­nom sa­bo­ru pred­lo­že­ne stra­nač­ke kan­di­da­te. Ne­za­bo­rav­ne će iz tog vre­me­na os­ta­ti ri­je­či Iva­na Jar­nja­ka ko­ji je u se­kun­di oša­cao že­lje svih 9188 de­le­ga­ta ka­da je pred­lo­žio Ja­dran­ku Ko­sor za pred­sjed­ni­cu stran­ke. – Svi za, pro­tiv ne­ma i suz­dr­ža­nih ne­ma – us­t­vr­dio je Jar­njak i pro­gla­sio no­vu pred­sjed­ni­cu. Bi­lo je to go­di­nu na­kon što je SDP u pri­lič­no jav­noj kam­pa­nji iz­a­brao Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća za pred­sjed­ni­ka stran­ke i is­te go­di­ne ka­da su čla­no­vi stran­ke iz­a­bra­li Ivu Jo­si­po­vi­ća za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta. Od “iz­bo­ra” u Are­ni po­vre­me­no se iz HDZ-a mo­gu ču­ti gla­si­ne o sko­rom odr­ža­va­nju iz­bor­nog sa­bo­ra stran­ke, no od to­ga oči­to ne­će bi­ti ni­šta pri­je za­vr­šet­ka par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Što­vi­še, pro­tek­lih da­na iz vla­da­ju­će stran­ke pro­cu­ri­la je in­for­ma­ci­ja da Ja­dran­ka Ko­sor vi­še ne ra­ču­na na go­to­vo po­lo­vi­cu svo­jih sa­daš­njih par­la­men­tar­nih zas­tup­ni­ka. Njih čak 31, od ukup­no 65, mo­rat će po­tra­ži­ti ne­ki dru­gi po­sao, a stra­nač­ke lis­te pred­sjed­ni­ca stran­ke po­pu­nit će se­bi oda­nim ka­dro­vi­ma. Na njih će, vje­ru­je, mo­ći ra­ču­na­ti i ka­da na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra bu­de mo­ra­la pod­no­si­ti ra­ču­ne za re­zul­ta­te. po­li­tič­ka i iz­bor­na sna­ga La­do­nje ma­la i da ne­ma smis­la tra­ti­ti glas na nju, tre­ba hra­ni­ti sum­nji­ča­vos­ti pre­ma Pli­ni­ju, Ma­ček i Pli­nio sje­di­li u Ro­vi­nju za We­ekend me­dia fes­ti­va­la, kad bi ima­li fot­ku...”, bi­li su još ne­ki od Ma­ca­no­vih sa­vje­ta ka­ko se bo­ri­ti pro­tiv La­do­nje. Ma­can je pred­la­gao i pri­lič­no ra­di­kal­ne me­to­de bor­be: “No­vi­na­ri i ak­ti­vis­ti tre­ba­ju gla­sa­ti na pre­diz­bo­ri­ma i po­ku­ša­ti na­pra­vi­ti što vi­še ne­pra­vil­nos­ti: te­le­fo­nom, pa pu­tem in­ter­ne­ta, pa zva­ti s is­tog bro­ja vi­še pu­ta i da­va­ti dru­ga­či­je po­dat­ke, gla­sa­ti iz dru­gih kra­je­va Hr­vat­ske, i on­da, da­ka­ko, o to­me na­pi­sa­ti li­je­pu re­por­ta­ži­cu.” Danas se te epi­zo­de s ne­la­go­dom pri­sje­ća pot­pred­sjed­nik IDS-a Da­mir Ka­jin ko­ji, ka­ko tvr­di, ni­je bio za to da se uop­će an­ga­ži­ra Kre­ši­mir Ma­can u de­mo­li­ra­nju La­do­nji­nih pr­vih pre­diz­bo­ra. Za raz­li­ku od Ja­kov­či­ća, Ka­jin se upus­tio u ko­men­ti­ra­nje La­do­nji­nih pre­diz­bo­ra za sa­bor­ske kan­di­da­te, ali i Cuc­cu­ri­no­vih mo­ti­va da se ba­vi po­li­ti­kom. – Vi ra­di­te PR Pli­ni­ju Cuc­cu­ri­nu na dan ka­da Ja­dran­ka Ko­sor po­kre­će kam­pa­nju pro­tiv rat­nog pro­fi­ter­stva, a ko­ja bi tre­ba­la iz­ro­di­ti i za­kon ko­jim bi se omo­gu­ći­lo kaž­nja­va­nje svih ko­ji su na taj na­čin pro­fi­ti­ra­li. Ne­ma taj­ku­na ko­ji ni­je rat­ni pro­fi­ter. Tko je stvo­rio hr­vat­ske taj­ku­ne? HDZ! A što ra­de ti taj­ku­ni ne­go vra­ća­ju dug HDZ-u. La­do­nja je stran­ka bez pred­sjed­ni­ka, bez pro­gra­ma i bez ide­olo­gi­je, a ula­zi u naj­i­de­olo­gi­zi­ra­ni­ju pre­diz­bor­nu kam­pa­nju do sa­da. Bi­lo bi do­bro ka­da bi Pli­nio Cuc­cu­rin u svoj po­li­tič­ki pro­gram sta­vio i re­vi­zi­ju na­či­na na ko­ji su ne­ki stek­li imo­vi­nu u vri­je­me ra­ta – re­kao je sa­bor­ski zas­tup­nik IDS-a Da­mir Ka­jin. La­do­nji­ne pre­diz­bo­re ne tre­ti­ra kao ne­ki stvar­ni ko­rak u de­mo­kra­ti­za­ci­ji hr­vat­ske po­li­tič­ke sce­ne. – Da u Hr­vat­skoj do­đe do stvar­ne ne­po­sred­ne de­mo­kra­ci­je tre­ba do­ni­je­ti za­kon da se sa­bor­ski zas­tup­ni­ci, kao i žu­pa­ni, gra­do­na­čel­ni­ci i pred­sjed­nik dr­ža­ve, bi­ra­ju ne­po­sred­no. Ne znam ho­će li se to do­go­di­ti, ali sma­tram da je za­da­ća bu­du­će vla­da­ju­će ko­ali­ci­je da do­ne­se ta­kav za­kon – re­kao je Ka­jin. Pre­ma La­do­nji­nim pre­diz­bo­ri­ma dos­ta je re­zer­vi­ran i Go­ran Ču­lar, pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti.

Dvo­sjek­li mač

Či­ni mu se da je Cuc­cu­rin od­lu­čio pro­ves­ti pre­diz­bo­re za sa­bor­sku lis­tu dje­lo­mič­no i zbog to­ga jer je pro­ci­je­nio da bi mu to mo­glo do­ni­je­ti znat­nu mar­ke­tin­šku ko­rist. – Pre­diz­bo­ri pri­do­no­se de­mo­kra­ti­za­ci­ji po­li­tič­kog ži­vo­ta, ali na pre­diz­bo­ri­ma za is­tar­skog žu­pa­na je bi­lo dos­ta ne­jas­no­ća zbog ko­jih se či­ni da su pre­diz­bo­ri vi­še bi­li pred­sta­va za jav­nost ne­go da se pru­ži svi­ma pri­li­ka da bu­du kan­di­da­ti i da gla­sa­ju.

:: Na iz­van­red­nom sa­bo­ru 2009. go­di­ne HDZ ni­je ni po­ku­šao fin­gi­ra­ti de­mo­kra­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.