obA­mA

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Na­dam se da sa­da mo­že­mo pri­je­ći na oz­bilj­ni­je stva­ri – ka­zao je ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma na­kon što je u Bi­je­loj ku­ći po­ka­zao du­lju ver­zi­ju svog rod­nog lis­ta ko­ja do­ka­zu­je da je ro­đen na Ha­va­ji­ma, od­nos­no na te­ri­to­ri­ju SAD-a. Na­pra­vio je to na­kon upor­nog iz­a­zi­va­nja Do­nal­da Trum­pa, mi­li­jar­de­ra ko­ji je tvr­dio da Oba­ma ni­je ro­đen u Ame­ri­ci, pa sto­ga ne mo­že bi­ti pred­sjed­nik. Ana­li­ti­ča­ri pro­cje­nju­ju da taj do­kaz ne­će omes­ti po­kret “ bir­t­he­ra”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.