KRVAVIPOROD 193.DR­ŽA­VE

U zeM­lji Ži­vi vi­Še oD 250 ple­Me­na, Gra­Đan­ski rat tra­jao je 55 Go­Di­na, a sa­Da se na­Da­jU Bo­ljoj BU­DUĆ­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - i sni­mio ::::: Hr­vo­je ivan­ČiĆ

Kpi­še ota­či zra­ko­plo­va gre­bu asfalt zrač­ne lu­ke glav­no­ga gra­da Su­da­na, Khar­to­uma. Pos­li­je vi­še­sat­nog le­ta plu­ća mi de­re vruć pus­tinj­ski zrak i je­dva če­kam da pro­đem po­gra­nič­nu kon­tro­lu i smjes­tim se neg­dje u sre­di­štu tog 8-mi­li­jun­sko­ga gra­da ko­ji na pr­vi do­jam dje­lu­je kao ogrom­ni mra­vi­njak žuć­kas­te boje, ka­otič­nih pro­met­nih gu­žvi. Zvu­ko­vi mi­li­ju­na auto­mo­bil­skih tru­ba i lju­di što se na­dvi­ku­ju je­dan s dru­gim pa­ra­ju uši. Ti­pič­no arap­ski. Po­zi­vi na mo­li­tvu s ti­su­ću mi­na­re­ta, pro­da- va­oni­ce ke­ba­ba, mu­škar­ci bi­je­lih tur­ba­na, pi­je­sak ko­ji ula­zi u oči. Arap­ski je­zik od­zva­nja u uši­ma ka­mo god se okre­nu­li jer on je uos­ta­lom i služ­be­ni. Ono ne­ko­li­ko cr­na­ca što je os­ta­lo tre­nu­tač­no raz­miš­lja o pre­se­lje­nju na jug. Za­što? Su­dan će se u sr­p­nju ove go­di­ne po­di­je­li­ti na sje­ver i jug - Juž­ni Su­dan pos­tat će no­va ne­za­vis­na, 193. dr­ža­va svi­je­ta. Po­što su sta­nov­ni­ci ju­ga pre­tež­no crn­ci, a sta­nov­ni­ci sje­ve­ra Ara­pi, na vi­di­ku je ve­li­ka se­lid­ba na­ro­da. Ten­zi­je iz­me­đu sje­ve­ra i ju­ga još uvi­jek pos­to­je, što i ni­je pro­blem za­mis­li­ti zna­mo li da je gra­đan­ski rat tra­jao od de­ko­lo­ni­za­ci­je 1955. pa sve do 2005. go­di­ne. Upra­vo ta­da do­go­vo­re­no je odr­ža-

u aje Vod anu Sud a,a jen goc u, pi­je dra kaž tu, da naf vla

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.