No­va kla­sa naf­t­nih mi­li­ju­na­ša na oba­li Mek­sič­kog za­lje­va

Ni­su se obo­ga­ti­li na eks­plo­ata­ci­ji, već na čiš­će­nju naf­t­ne mr­lje i pre­na­pu­ha­nim od­štet­nim zah­tje­vi­ma. to­li­ko ih je da za njih ima­ju po­se­ban iz­raz – spil­li­ona­res

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - pi­še ::::: Ber­nard ka­ra­kaŠ/VLM

Go­di­nu da­na od ha­va­ri­je naf­t­ne plat­for­me De­epwa­ter Ho­ri­zon ko­ja je u Mek­sič­kom za­lje­vu pro­uz­ro­či­la naj­ve­ću eko­lo­šku ka­tas­tro­fu u po­vi­jes­ti, Bri­tish Pe­tro­le­um po­či­nje tra­ži­ti na­či­na da mi­ni­ma­li­zi­ra tro­šak sa­na­ci­je i vra­ti dio nov­ca što su ga ulo­ži­li u za­tva­ra­nje bu­šo­ti­ne, čiš­će­nje oba­la te na­dok­na­du šte­te sta­nov­ni­ci­ma na oba­li za­lje­va. Bri­tan­ska naf­t­na kom­pa­ni­ja po­kre­nu­la je pred ame­rič­kim su­do­vi­ma 40 mi­li­jar­di do­la­ra te­žak pos­tu­pak za nak­na­du šte­te od vlas­ni­ka sa­me plat­for­me te od tvrt­ki ko­je su is­po­ru­či­va­le si­gur­nos­nu opre­mu tvr­de­ći da je do ka­tas­tro­fe doš­lo upra­vo zbog nji­ho­va ne­ma­ra i ne­učin­ko­vi­tos­ti. Pre­ma tvrd­nja­ma Bri­tish Pe­tro­le­uma, vlas­nik plat­for­me ko­ja je ko­ri­šte­na za eks­plo­ata­ci­ju naf­te, tvrt­ka Tran­so­ce­an kri­va je jer su, pre­ma obraz­lo­že­nju BP-ova od­štet­nog zah­tje­va, dos­lov­no svi si­gur­nos­ni sus­ta­vi i ure­đa­ji za­ka­za­li u tre­nut­ku ha­va­ri­je. Is­to­dob­no, tu­že tvrt­ku Ca­me­ron In­ter­na­ti­onal, do­bav­lja­ča opre­me ko­jom je po­ku­ša­no “ pre­si­je­ca­nje” is­tje­ca­nja naf­te iz bu­šo­ti­ne na mor­skom dnu s obraz­lo­že­njem da je is­po­ru­če­no teh­nič­ko rje­še­nje bi­lo ne­učin­ko­vi­to zbog gre­ške u di­zaj­nu. Pro­zva­nim tvrt­ka­ma ne pa­da na pa­met da pris­ta­nu na su­fi­nan­ci­ra­nje šte­te, a BP-ove zah­tje­ve sma­tra­ju “po­te­zom očaj­ni­ka”. – Naf­t­na plat­for­ma De­epwa­ter Ho­ri­zon bi­la je pr­vok­las­na, a na njoj je bi­la vr­hun­ska po­sa­da ko­ja je zna­la svoj po­sao. Sve je to ugro­zio BP ka­da je pro­veo se­ri­ju su­lu­dih od­lu­ka oprav­da­va­nih ušte­da­ma i re­za­njem tro­ško­va – ko­men­ti­ra­li su tuž­bu u Tran­so­ce­anu. Pu­no sim­pa­ti­je za bri­tan­ske naf­ta­še i nji­hov od­štet­ni zah­tjev ni­je imao ni ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma. – Una­toč znat­nom na­pret­ku, po­sao ni­je za­vr­šen, a po­s­lje­di­ce naf­t­ne mr­lje i te ka­ko su vid­lji­ve. I da­lje BP sma­tra­mo od­go­vor­nim za na­ne­se­nu šte­tu kao i za žr­tve ko­ju je tra­ge­di­ja iz­a­zva­la – ka­že pred­sjed­nik Oba­ma. Da je šte­ta do­is­ta go­le­ma go­vo­ri po­da­tak da je ti­je­kom 85 da­na ha­va­ri­je u vo­de Mek­sič­kog za­lje­va is­cu­ri­lo 780 mi­li­ju­na li­ta­ra si­ro­ve naf­te uni­šta­va­ju­ći eko­sus­tav jed­nog od naj­ljep­ših mo­ra na svi­je­tu i za­ga­đu­ju­ći oba­le ne­ko­li­ko ame­rič­kih sa­vez­nih dr­ža­va. Ri­bar­ska in­dus­tri­ja Lo­uisi­ane go­to­vo je u pot­pu­nos­ti uni­šte­na, a tu­ri­zam je pre­tr­pio ve­li­ke udar­ce. Is­ti­ni za vo­lju, di­je­lu Ame­ri­ka­na­ca u po­go­đe­nim di­je­lo­vi­ma zem­lje ha­va­ri­ja naf­t­ne bu­šo­ti­ne doš­la je kao sed­mi­ca na lo­tu. Tko god je imao bi­lo kak­va do­ti­ca­ja s mo­rem ili po­sao ve­zan za tu­ri­zam, “os­la­dio” se iz 16 mi­li­jar­di do­la­ra te­škog BP-ova pro­ra­ču­na za od­šte­te, a is­plat­ni zah­tje­vi čes­to su pre­la­zi­li sve ra­zum­ne ok­vi­re. Ka­ko naf­t­ni div ni­je imao na ras­po­la­ganju do­volj­no opre­me za čiš­će­nje go­le­me naf­t­ne mr­lje, od lo­kal­nih je sta­nov­ni­ka iz­najm­lji­vao sve što im je u tre­nut­ku pa­ni­ke bi­lo po­treb­no, i to ta­ko da se za ci­je­nu ni­je pre­vi­še pi­ta­lo. Spret­ni su Ame­ri­kan­ci ta­ko BP-u iz­najm­lji­va­li vlas­ti­te agre­ga­te za stru­ju po ci­je­ni od 15.400 do­la­ra na mje­sec, što je de­set pu­ta vi­še od re­al­ne ci­je­ne. Ma­ri­na iz ko­je se vo­di­la ope­ra­ci­ja čiš­će­nja Bri­tan­ci­ma je iz­najm­lje­na za oko mi­li­jun do­la­ra mje­seč­no, a stvar­na je ci­je­na naj­ma sto­ti­njak pu­ta ma­nja. U ta tri mje­se­ca ha­va­ri­je, ka­da je BP u pa­ni­ci i bez pre­ve­li­kog pre­go­va­ra­nja od lo­kal­nog sta­nov­niš­tva uzi­mao sve što mu je tre­ba­lo, na oba­li Mek­sič­kog za­lje­va stvo­re­na je no­va kla­sa naf­t­nih mi­li­ju­na­ša. Mi­li­ju­na­ša ko­ji se ni­su obo­ga­ti­li na eks­plo­ata­ci­ji, već na pos­lo­vi­ma čiš­će­nja naf­te i ne­ri­jet­ko pre­na­pu­ha­nim od­štet­nim zah­tje­vi­ma. Danas ih je to­li­ko pu­no da u Lo­uisi­ani za njih ima­ju po­se­ban iz­raz, spil­li­ona­res, pre­ma en­gle­skoj ri­je­či spill (mr­lja). Go­di­nu da­na od ha­va­ri­je Bri­tan­ci­ma je jas­no da je no­vac cu­rio na sve stra­ne, ali po­vu­ći pla­će­no sa­da vi­še ni­je mo­gu­će. Po­ku­šat će ubla­ži­ti gu­bit­ke pre­no­še­njem di­je­la od­go­vor­nos­ti na svo­je part­ne­re u pos­lu, no prav­ni se struč­nja­ci sla­žu da ih oče­ku­je te­ška prav­na bit­ka upit­nog is­ho­da.

i etn je­li Spr usp i e anc ijun erik mil una Ami­zvu ći rač ti pro su la­ti ova nap - i BP te­te iz uge odš usl arij e za svo hav je on nak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.