jar­NjaK: Da saM ZNao Što sa­Na­Der ra­Di, Ne BiH Bio taj­NiK HDZ-a

pO­LI­TIČ­KI VE­TE­RAN GO­VO­RI O BIV­ŠEM VO­ĐI STRAN­KE TE ZA­ŠTO NI­JE I SAM Op­TU­ŽEN U HA­AGU

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Ču­dim se re­ak­ci­ji iz SDP-a i go­le­moj ga­la­mi čim se ne­ke od nji­ho­vih is­tak­nu­tih članova spo­me­ne u ve­zi s is­tra­ga­ma. Pri­sje­ti­te se Mr­ši­ća, Ober­s­ne­la i Li­ni­ća. raz­go­va­ra­la Ani­ta Ma­le­ni­ca sni­mio Pa­trik Macek/Pixsell

Pot­pred­sjed­nik HDZ-a i Sa­bo­ra Ivan Jar­njak ne že­li ba­ci­ti kop­lje u tr­nje. Sma­tra da je još po­tre­ban HDZ-u ia­ko je svjes­tan mo­guć­nos­ti da su ne­ke me­dij­ske afe­re ve­za­ne uz nje­ga pla­si­ra­ne iz stra­nač­ko­ga mi­ljea, ali u to ne že­li vje­ro­va­ti. Pr­vi put jav­no je pro­go­vo­rio o to­me da u voj­no-re­dar­stve­nim ak­ci­ja­ma ni­je on bio na­dre­đen spe­ci­jal­noj po­li­ci­ji već Glav­ni sto­žer HV-a. :: Po­lan­čec je pro­zvao rav­na­te­lja po­li­ci­je Gr­bi­ća da je na­mje­štao ano­nim­ne pri­ja­ve pro­tiv čel­ni­ka opor­be. Kao du­go­go­diš­nji mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va, mo­že­te li oci­je­ni­ti ima li tu is­ti­ne? Po­li­caj­ci ne vo­le ano­nim­ne pri­ja­ve jer su lju­ti što čo­vjek ko­ji ne­što pri­jav­lju­je ne­ma hra­bros­ti to i pot­pi­sa­ti. Ta­da je mno­go lak­še us­ta­no­vi­ti os­no­va­nost sum­nje. Pris­tup je po­li­ca­ja­ca ta­kav da se za­uzi­ma­ju za što ma­nje ano­nim­nih prijava. Ono što su iz­rek­li Po­lan­čec i Gr­bić, ka­da bi nji­ho­ve iz­ja­ve bi­le toč­ne, me­ni je du­bo­ko ne­pri­hvat­lji­vo. To će tre­ba­ti do­bro is­pi­ta­ti ti­je­la ko­ja su za to nad­lež­na. :: Iz ovo­ga što su rek­li Po­lan­čec i Gr­bić is­pos­tav­lja se da je bi­lo pa­ra­lel­nog sus­ta­va? Či­nje­ni­ca je da je Sa­na­der po­ku­šao us­pos­ta­vi­ti pa­ra­lel­ni sus­tav i ne od­go­va­ra­ti ni za što, a uprav­lja­ti svim ti­je­ko­vi­ma u Hr­vat­skoj. To je za nas u HDZ-u bi­lo ne­pri­hvat­lji­vo i ne­ko­li­ko pu­ta na pred­sjed­niš­tvu se go­vo­ri­lo o to­me, naj­pri­je uvi­je­no, a po­tom po­sve otvo­re­no. Ne mo­že net­ko pov­la­či­ti po­te­ze ka­da ima­mo le­gal­no iz­a­bra­na ti­je­la i stran­ke i dr­ža­ve na če­lu s pred­sjed­ni­com stran­ke i Vla­de. Kao što se zna, sve je za­vr­ši­lo Sa­na­de­ro­vim iz­ba­ci­va­njem iz HDZ-a u tre­nut­ku ka­da je pu­čem po­ku­šao pre­uze­ti stran­ku. Pre­poz­nao sam to, bio sam pro­tiv i kri­ti­zi­rao sam stva­ra­nje pa­ra­lel­ne vlas­ti. :: Je li vam žao što ste bi­li glav­ni taj­nik HDZa če­ti­ri go­di­ne sa­da kad se ot­kri­va­ju cr­ni fon­do­vi HDZ-a, pa afe­ra ve­za­na za kup­nju blin­di­ra­na BMW-a? Na­ime, ve­ći­ni vi­đe­ni­jih ha­de­ze­ova­ca danas je ne­la­god­no što su bi­li dio tak­va HDZ-a? Bio sam glav­ni taj­nik od sr­p­nja 2005. do sr­p­nja 2009. go­di­ne. Da sam znao to što sa­da znam, te­ško da bih pri­hva­tio tu duž­nost. Lo­gič­no je da je sva­kom ha­de­ze­ov­cu, a po­seb­no lju­di­ma ko­ji vo­de HDZ, žao i kri­vo što se sve to do­ga­đa­lo. Na ža­lost, oči­to je da je pos­to­jao pa­ra­lel­ni sus­tav i pri­je Sa­na­de­ro­va od­la­ska, o čemu ni­smo zna­li, a pos­li­je se to htje­lo nas­ta­vi­ti s dru­ge po­zi­ci­je. To ni­smo mo­gli pri­hva­ti­ti i ta­da je nas­tao ko­na­čan obra­čun. Da smo to pri­je zna­li, Sa­na­de­ru bi­smo i pri­je rek­li ne. Na­ba­vu auto­mo­bi­la i ta­ko­zva­ne cr­ne fon­do­ve ko­je spo­mi­nje­te ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti. Ni­kad pred­me­te ko­ji su u fa­zi ra­da sud­skih ili is­traž­nih or­ga­na ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.