Sha­at: Pre­mi­jer­ka Ko­sor je na­s­ljed­ni­ca Ti­ta

Biv­ši pa­les­tin­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va oče­ku­je da Hr­vat­ska odr­ži obe­ća­nje i do ruj­na, i pri­je pri­ma­nja u un, priz­na sa­mos­tal­nu pa­les­tin­sku dr­ža­vu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - pi­še ::::: Hassan Haidar diab

Ini­ci­ja­ti­va ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Ba­rac­ka Oba­me o priz­na­va­nju pa­les­tin­ske dr­ža­ve na te­ri­to­ri­ju ko­ji je Iz­ra­el oku­pi­rao još 1967. go­di­ne iz­a­zva­la je ne­vi­đen gnjev izraelskog premije­ra Be­nja­mi­na Ne­tanya­hua, ko­ji je pred ame­rič­kim Kon­gre­som s gnu­ša­njem od­ba­cio tak­vu mo­guć­nost te od pa­les­tin­skog pred­sjed­ni­ka Mah­mu­da Ab­ba­sa zah­ti­je­vao da smjes­ta priz­na ži­dov­sku dr­ža­vu.

Pra­vo na obra­nu

Biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Pa­les­ti­ne dr. Na­bil Sha­at, ko­ji je kao član Iz­vr­š­nog od­bo­ra pa­les­tin­skog po­kre­ta Al-Fa­tah za­du­žen za me­đu­na­rod­ne od­no­se, u ek­s­klu­ziv­nom raz­go­vo­ru za Ob­zor ot­krio nam je da se zbog opas­nog go­vo­ra premije­ra Ne­tanya­hua pa­les­tin­ska stra­na već po­če­la pri­pre­ma­ti za iz­u­zet­no “ vru­ću” je­sen u ko­joj će od UN-a za­tra­ži­ti pu­no­prav­no člans­tvo u toj or­ga­ni­za­ci­ji te da je pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor za ne­dav­nog po­sje­ta Za­pad­noj oba­li obe­ća­la pa­les­tin­skom pred­sjed­ni­ku da će Hr­vat­ska u ruj­nu ove go­di­ne priz­na­ti neo­vis­nost Pa­les­ti­ne. – Ono što je Ne­tanya­hu iz­go­vo­rio pred ame­rič­kim Kon­gre­som ni­je sa­mo te­žak uda­rac i plju­ska pred­sjed­ni­ku Ba­rac­ku Oba­mi ne­go i svim lju­di­ma u svi­je­tu ko­ji se tru­de ri­je­ši­ti du­go­go­diš­nji rat na Bli­skom is­to­ku – ka­zao je dr. Sha­at i nas­ta­vio: – Osim to­ga, Ne­tanya­hu je svo­jim go­vo­rom po­ka­zao da on ne mo­že bi­ti part­ner u pre­go­vo­ri­ma iz­me­đu Pa­les­ti­na­ca i Iz­ra­ela­ca jer je na naj­be­zoč­ni­ji na­čin mi­ni­rao mi­rov­ne pre­go­vo­re i za­tvo­rio vra­ta za sve bu­du­će mi­rov­ne pro­ce­se. Mis­lim da je ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja tre­ba­la pr­va re­agi­ra­ti na nje­gov go­vor, jer je on bio pot­pu­no su­pro­tan ono­me što je ka­zao Ba­rack Oba­ma. Mo­ra ko­nač­no shva­ti­ti da mi od nje­ga ne tra­ži­mo mi­lo­sr­đe, ni ko­ma­dić zem­lje u jef­ti­nu ren­tu, već is­klju­či­vo og­nji­šte ko­je nam pri­pa­da i na ko­jem su ži­vje­li na­ši pra­dje­do­vi. Na­ime, pri­ču o Pa­les­ti­ni danas zna­ju i ma­la dje­ca. Iz­ra­el­ci su oku­pi­ra­li na­šu zem­lju, do­ve­li na nju Ži­do­ve iz ci­je­log svi­je­ta, iz­gra­di­li si do­mo­ve i na­se­lja, a Pa­les­tin­ce u vlas­ti­toj do­mo­vi­ni os­ta­vi­li bez do­mo­va, zem­lje, dos­to­jans­tva i ikak­vih prava. Dak­le, mir na Bli­skom is­to­ku ne­će se mo­ći os­tva­ri­ti sve dok se Iz­ra­el ne po­vu- če s pa­les­tin­skog te­ri­to­ri­ja ko­ji je oku­pi­rao 1967. go­di­ne, dok se ne vra­te sve iz­bje­gli­ce i dok se ne pro­gla­si sa­mos­tal­na pa­les­tin­ska dr­ža­va ko­ja će bi­ti uz iz­ra­el­sku – go­vo­ri dr. Sha­at. Je li mo­gu­će da je Ne­tanya­hu­ov go­vor, za­pra­vo, re­vol­ti­ra­ni od­go­vor na sla­bu re­ak­ci­ju Pa­les­ti­na­ca pro­tiv ra­di­kal­nog di­je­la pa­les­tin­skog na­ro­da i bor­be pro­tiv te­ro­riz­ma, što im iz­ra­el­ski pre­mi­jer spo­či­ta­va već du­lje vri­je­me? – Ma to je sa­mo šup­lji ali­bi – iro­ni­čan je dr. Sha­at. – Mi ap­so­lut­no kon­tro­li­ra­mo Za­pad­nu oba­lu i spre­ča­va­mo na­pa­de na Iz­ra­el, ali svi zna­mo da na­si­lje od­go­va­ra na­si­ljem. Osim to­ga, zbog če­ga Iz­ra­el mis­li da on ima pra­vo na obra­nu, a mi ne?! Kad bi nam Iz­ra­el pre­pus­tio pra­vo na kon­tro­lu Za­pad­ne oba­le, ta­da bi se tek uvje­rio što mi mo­že­mo, a što ne mo­že­mo. Mi smo sprem­ni pre­uze­ti obve­zu ču­va­nja svih su­sjed­nih gra­ni­ca i dr­ža­va od na­si­lja, ali tek kad nam se priz­na pra­vo na vlas­ti­tu dr­ža­vu – objaš­nja­va dr. Sha­at te do­da­je ka­ko ih ni­šta ne­će spri­je­či­ti u os­tva­ri­va­nju sa­mos­tal­ne dr­ža­ve te ka­ko je pre­mi­jer Ne­tanya­hu za pa­les­tin­sku stra­nu pos­tao pot­pu­no ne­bi­tan.

Vla­da Fa­ta­ha i Ha­ma­sa

– S njim vi­še ne­ma raz­go­vo­ra – od­rje­šit je dr. Sha­at. – Mi u ruj­nu kre­će­mo u po­li­tič­ku ofen­zi­vu u ko­joj će­mo od UN-a tra­ži­ti da nas priz­na kao sa­mos­tal­nu i neo­vis­nu dr­ža­vu, a sa si­gur­noš­ću mo­gu re­ći da će nas ve­ći­na dr­ža­va u svi­je­tu u to­me po­dr­ža­ti i priz­na­ti kao sa­mos­tal­nu dr­ža­vu. Na­šeg smo su­go­vor­ni­ka upi­ta­li ka­ko je mo­gu­će da je hr­vat­ska pre­mi­jer­ka obe­ća­la priz­na­va­nje pa­les­tin­ske neo­vis­nos­ti pri­je ruj­na kad Pa­les­ti­na ta­da još ne­će bi­ti prim­lje­na u člans­tvo UN-a. – Pa mno­ge su nas dr­ža­ve u svi­je­tu već priz­na­le i do­is­ta ne vi­dim ni­ka­kav pro­blem da to uči­ni i Hr­vat­ska. Vi zna­te da mi Hr­vat­sku is­kre­no sma­tra­mo pri­ja­telj­skom zem­ljom i da smo ve­za­ni uz nju još od vre­me­na Ti­ta ko­ji je uvi­jek bio uz pa­les­tin­ski na­rod i po­ma­gao na­šim po­kre­ti­ma ot­po­ra. Pre­mi­jer­ku Ko­sor sma­tra­mo na­s­ljed­ni­com Jo­si­pa Bro­za Ti­ta i na nju gle­da­mo s iz­u­zet­no pu­no po­što­va­nja – go­vo­ri dr. Sha­at, do­da­ju­ći ka­ko će na­kon po­sje­ta pa­les­tin­skog mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va i on osob­no po­sje­ti­ti Hr­vat­sku u ko­joj je već bio 2003 i 2004. go­di­ne. Dr. Sha­at ko­men­ti­rao nam je i spo­ra­zum o pre­ki­du pri­ja­telj­stva s Ha­ma­som te for­mi­ra­nje za­jed­nič­ke vla­de. – Evo, upra­vo vo­zim pre­ma po­ja­su Ga­ze gdje imam va­žan sas­ta­nak s bra­ćom iz Ha­ma­sa s kojima smo se do­go­vo­ri­li da će­mo for­mi­ra­ti vla­du na­ci­onal­nog je­dins­tva. Vje­ru­jem da će vla­da bi­ti formirana u idu­ćih de­set da­na – ka­zao je dr. Sha­at.

afp photo/pIXSELL

:: Ia­ko se ne­pres­ta­no go­vo­ri o mi­ru, u po­ja­su Ga­ze stal­no se uvjež­ba­va­ju za rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.