I pri­je je split­ski te­atar bio cir­kus, ali se ba­rem pra­vio fin

HNK u Spli­tu je i de­ve­de­se­tih slu­žio kao ma­fi­ja­ško oru­đe za iz­nu­đi­va­nje nov­ca, a re­per­to­ar za po­ti­ca­nje na­ci­ona­liz­ma, pri čemu je stra­da­vao i je­dan Tijardović

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - ::::: vo­jis­lav ma­zzoc­co/vlm

pi­še

Pr­vi sam put u split­ski te­atar ušao neg­dje po­čet­kom osam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Maj­ka me valj­da ni­je ima­la gdje os­ta­vi­ti pa me, si­ro­tog pe­to­go­diš­nja­ka, po­ve­la na “Braću Ka­ra­ma­zo­ve”. Na sre­ću, nje­na je pri­ja­te­lji­ca po­ni­je­la i ne­kak­vu ve­li­ku čo­ko­la­du, a os­ta­tak par­te­ra ni­je se pre­vi­še bu­nio što sam mi­je­njao mjes­ta sva­kih par mi­nu­ta pa sam iz ka­za­li­šta iz­a­šao bez, ma­nje-vi­še, traj­nih ošte­će­nja. Ne­ka­ko u to do­ba Du­ško Mu­ca­lo je s Pra­vom Kot­kom pi­sao, a on­da i iz­vo­dio svoj ve­li­ki hit “K 15” či­ji su mi sti­ho­vi: “Ra-ra rad­nič­ka od­ma­ra se kla­sa, pla-pla pla­vi se Ja­dran ta­la­sa”, ne­kak­va pri­mi­tiv­na la­ko­glaz­be­na ver­zi­ja Malj­či­ka, ta­da bi­li pu­no dra­ži od sje­de­nja u mra­ku ka­za­li­šta i slu­ša­nja po­ma­lo iz­vje­šta­če­nog go­vo­ra glu­ma­ca. Na sre­ću, odras­tao sam i po­ne­što na­učio. Mu­ca­lo, či­ni se, i ni­je. Nas­ta­vio je pje­va­ti is­te pje­smulj­ke pa ta­ko i nu­me­ru “Odakle se čis­ti ri­ba” ko­ja bi mo­gla bi­ti him­na sve­op­će bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je ka­da ona, bor­ba, ne bi bi­la ba­rem do­nek­le oz­bilj­na stvar.

Pe­tar­dom na Eru

Za raz­li­ku od Ka­ra­ma­zo­va na ko­je je bi­lo osu­đe­no ja­ko ma­lo mo­jih vrš­nja­ka, Mu­ca­lo­vi hi­to­vi iz­a­zva­li su traj­na men­tal­na ošte­će­nja kod ci­je­lih ge­ne­ra­ci­ja, po­naj­pri­je Dal­ma­ti­na­ca. Ta­ko sam do­ži­vio da mo­ji vrš­nja­ci, na­tje­ra­ni u tu žu­tu zgra­du u sre­di­štu gra­da, za vri­je­me “Ere” ba­ca­ju pe­tar­de na po­zor­ni­cu, pa su pje­va­či po­ska­ki­va­li i vi­še ne­go što ko­lo tra­ži sve dok jed­nom ni­je puk­nuo film pa je iz­mi­je­nio li­bre­to i na sav glas sve pos­lao u vraž­ju ma­ter i oti­šao ku­ći. I ta­da je, ‘90-ih go­di­na, split­ski HNK bio cir­kus u ko­jem su se do­ga­đa­le svi­nja­ri­je po­put mi­je­nja­nja li­bre­ta Ti­jar­do­vi­će­vim ope­re­ta­ma ne bi li se za­šti­ti­li po­li­tič­ki osje­ća­ji tan­ko­ćut­nog split­skog pu­ka ko­ji se u tog is­tog Ti­jar­do­vi­ća zak­li­njao kao u jed­nog od naj­ve-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.