ŠEF DR­ŽA­VE UZ HDZ-ova KRI­MI­NAL­CA

PRED­sjED­NiK RE­PU­Bli­KE jo­si­Po­viĆ vi­ŠE vjE­RU­jE jED­No­mE DE­NUN­ci­jaN­TU iz NE­vo­ljE NE­Go Naj­vi­ŠEm Po­li­cij­sKom DUŽ­Nos­Ni­KU

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - Mi­lan Iv­ko­šić

Do če­ga je bi­lo sta­lo Da­mi­ru Po­lan­če­cu kad je iz­ja­vio ka­ko je rav­na­telj po­li­ci­je Oli­ver Gr­bić na­go­va­rao ha­de­ze­ov­ce da pod­no­se ano­nim­ne pri­ja­ve za kri­mi­nal pro­tiv opor­be? Do is­ti­ne? Ali kak­va je to is­ti­na ko­ja kas­ni go­di­nu i pol! Do ži­go­sa­nja kri­mi­na­la? Ako jest, ka­ko vje­ro­va­ti zbog kri­mi­na­la uhi­će­nom i za­tvo­re­nom čo­vje­ku pro­tiv ko­jeg su ne­ke pre­su­de već do­ne­se­ne, a ne­ki pos­tup­ci još tra­ju? Ko­ji mu mo­ti­vi još os­ta­ju? Osve­ta neg­daš­njoj stran­ci? Na­da u ne­ki do­bi­tak u pro­ce­si­ma ko­ji ga če­ka­ju? Što god bi­lo, Da­mir Po­lan­čec ni­je baš ni­ma­lo vje­ro­dos­to­jan. On ni­je heroj iz ne­vi­nos­ti ne­go de­nun­ci­jant iz ne­vo­lje. Pa ipak, pred­sjed­nik Jo­si­po­vić kao da je tu de­nun­ci­ja­ci­ju je­dva do­če­kao. On vi­še vje­ru­je jed­no­me kri­mi­nal­cu ne­go naj­vi­šem po­li­cij­skom duž­nos­ni­ku dr­ža­ve u ko­joj je pred­sjed­nik te od­mah naj­av­lju­je sjed­ni­cu Vi­je­ća za na­ci­onal­nu si­gur­nost. Za­što? Pa za­to što je lje­vi­čar, za­to što je upra­vo ovih da­na pa­la sum­nja na nje­go­va lje­vi­čar­skog i stra­nač­kog dru­ga Slav­ka Li­ni­ća zbog rat­nog pro­fi­ter­stva, a lje­vi­ča­ri u Hr­vat­skoj ni za što ne smi­ju bi­ti kri­vi. Kao što, po­što je pobijedio na iz­bo­ri­ma, pred­sjed­nik ni­je dao da iz­a­što bu­de kriv nje­gov otac, An­te Jo­si­po­vić, par­ti­zan­ski i ko­mu­nis­tič­ki duž­nos­nik, ko­jeg se po zlu sje­ća­ju ne­ki stra­dal­ni­ci iz vre­me­na pos­li­je slo­ma Hr­vat­skog pro­lje­ća, ne da da bu­de kriv ni bi­lo tko iz SDP-a. I ne sa­mo za Jo­si­po­vi­ća, ne­go za ci­je­li li­je­vo-li­be­ral­ni mi­lje ju­nak da­na pos­ta­je Da­mir Po­lan­čec, ko­ji im je ne­ko­li­ko go­di­na, uza Sa­na­de­ra, a i pri­je nje­ga, bio sim­bol naj­cr­njeg kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je. In­te­re­sant­no, svo­ju op­tuž­bu pro­tiv rav­na­te­lja po­li­ci­je Gr­bi­ća Po­lan­čec iz­ri­če u ure­du i uz pot­po­ru svo­ga od­vjet­ni­ka An­te No­bi­la, jav­nog tu­ži­te­lja iz vre­me­na zlo­či­nač­kog ko­mu­niz­ma, ko­ji je uz os­ta­lo pod­nio pri­ja­vu pro­tiv Tuđ­ma­na zbog su­dje­lo­va­nja na sku­pu ko­ji je na­vi­jes­tio os­ni­va­nje HDZ-a. Taj ko­mu­nis­tič­ki mo­ral­ni inva­lid, što do kr­vi pre­mla­ću­je su­pru­gu i pre­bi­ja ma­lo­ljet­ni­ke na ces­ti, ina­če je poz­nat po to­me što svo­je bra­nje­ni­ke nas­to­ji spa­si­ti uta­pa­njem dru­gih lju­di. Bra­ne­ći u Ha­agu Bla­ški­ća, uto­pio je Kor­di­ća, bra­ne­ći Pe­tra­ča uto­pio je Za­gor­ca, bra­ne­ći Po­lan­če­ca ho­će uto­pi­ti Gr­bi­ća i HDZ. Po­lan­čec, No­bi­lo, Li­nić, Jo­si­po­vić, Mi­la­no­vić, Ča­čić! Ko­je druš­tvo – HDZ-ov kri­mi­na­lac i dje­ca ko­mu­niz­ma! Sli­ka da­naš­nje Hr­vat­ske! Ako ta dje­ca ko­mu­niz­ma po­bi­je­de na iz­bo­ri­ma, su­traš­nja Hr­vat­ska mo­ra što pri­je u Eu­rop­sku uni­ju da se iz nje mo­že što lak­še oti­ći.

S. MI­DŽOR/PIXSELL

:: Po­lan­čec op­tuž­bu pro­tiv Gr­bi­ća iz­ri­če u ure­du svo­ga od­vjet­ni­ka, tu­ži­te­lja iz ko­mu­niz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.