Opanj­ka­va­ju Ma­le­ša no­se­ći par­ti­zan­sku ka­pu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Još ne pres­ta­ju zah­tje­vi da no­vi, mla­di pred­sjed­nik split­skog Haj­du­ka Hr­vo­je Ma­leš pod­ne­se os­tav­ku jer je ot­kri­ve­no da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u Ča­vo­gla­va­ma no­sio us­ta­šku ka­pu. Pri to­me se obvez­no pod­sje­ća na to da je Haj­duk od­bio su­dje­lo­va­ti u pr­vens­tvu NDH, da je ob­nov­ljen na Vi­su kao par­ti­zan­ski klub, ali se za­bo­rav­lja da mu je iz gr­ba iz­ba­če­na hr­vat­ska ša­hov­ni­ca, da mu je u ko­mu­nis­tič­koj Ju­gos­la­vi­ji iz na­zi­va iz­bri­san pri­djev “ hr­vat­ski”, da mu je pred­sjed­nik bio i par­ti­zan­ski rat­ni zlo­či­nac An­te Ju­rje­vić Ba­ja ko­ji je na­re­dio ma­sov­na uboj­stva po­sve ne­vi­nih lju­di na oto­ku Dak­si kraj Du­brov­ni­ka (sam je po­t­vr­dio auten­tič­nost svo­ga pi­sma dru­go­vi­ma u ko­jem pi­še: “Bi­lo ka­ko bi­lo – ubi­ti ih se mo­ra”). Na­rav­no, to ne oprav­da­va Ma­le­šo­vu us­ta­šku ka­pu, ali oni, a tak­vi su ve­ći­na, ko­ji ga opanj­ka­va­ju no­se­ći na gla­vi par­ti­zan­sku – go­ri su od Ma­le­ša, ko­ji se bar is­pri­čao. go­to­vo nit­ko go­to­vo ni­kad ne­ma mo­guć­nos­ti da se s is­tim odje­kom u me­di­ji­ma to­me us­pro­ti­vi. Bio je to pro­s­vjed ne­moć­ne is­ti­ne pro­tiv pov­la­šte­ne la­ži, pro­tiv mi­ta ko­ji ne iz­ra­ža­va hr­vat­sku stvar­nost ne­go je zas­ti­re, pro­s­vjed spu­ta­no­ga do­mo­ljub­lja pro­tiv nes­pu­ta­nog kr­č­me­nja do­mo­vi­ne moć­ni­ci­ma ko­ji Hr­vat­skoj pro­da­ju ilu­zi­je, a se­bi uzi­ma­ju hr­vat­ska bogatstva i pro­fi­te.

AFP/PIXSELL

:: U ni­zu pri­lo­ga u hr­vat­skim me­di­ji­ma o pro­s­vje­di­ma mla­dih u Špa­njol­skoj ni­je se rek­lo da je lje­vi­ca na vlas­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.