Us­pje­si Ke­ru­ma de­bakl za ju­go­nos­tal­gi­ča­re

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Kad či­ta­te lje­vi­čar­ske pam­fle­te o gra­do­na­čel­ni­ku Spli­ta Ke­ru­mu, uči­ni vam se da je te­ško za­mis­li­ti ka­tas­tro­fu veću od split­ske. On­da u lje­vi­čar­skoj “Slo­bod­noj Dal­ma­ci­ji” ipak pro­či­ta­te da je Ke­rum ure­dio šest no­vih vr­ti­ća, da mjes­ta u vr­ti­ći­ma ima za svu dje­cu, da se ni­kad ni­je to­li­ko ula­ga­lo u ško­le i dvo­ra­ne, da iz­dva­ja­nja za stipendije da­ro­vi­ti­ma ni­kad ni­su bi­la ve­ća, da svi os­nov­ci ima­ju bes­plat­ne udž­be­ni­ke, da o umi­rov­lje­ni­ci­ma ima vi­še skr­bi ne­go bi­lo gdje u Hr­vat­skoj... Ali Ke­rum ne skri­va svo­je do­mo­ljub­lje i vo­li Tuđ­ma­na i to je za split­ske ju­go­nos­tal­gi­ča­re ka­tas­tro­fa!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.