Uz mo­tre­nje za EU bit će­mo Sar­kozyje­vi ci­ga­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Kad je Sar­kozy pro­tje­ri­vao iz Fran­cu­ske ti­su­će Ro­ma, bio je na uda­ru i fran­cu­ske opor­be, i Vi­je­ća Eu­ro­pe, i Europ­ske ko­mi­si­je, i Uje­di­nje­nih na­ro­da, i Cr­k­ve... U me­di­ji­ma je us­po­re­đi­van s Hi­tle­rom. Ali Francuska je ve­li­ka, moć­na i za EU pre­sud­na te je nit­ko ne­će po­zi­va­ti na red. Pa ipak, ru­ga­nje je sva­koj na­čel­nos­ti i eu­rop­skoj uljud­bi kad upra­vo tak­va zem­lja pred­la­že za Hr­vat­sku mo­tre­nje do ula­ska u EU. Na­rav­no, Hr­vat­ska će pris­ta­ti na to po­ni­že­nje, na to da bu­de­mo Sar­kozyje­vi ci­ga­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.