Čo­vjek mo­ra zna­ti kad tre­ba oti­ći

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

:: Pre­mi­jer­ka Ko­sor naj­av­lju­je po­mla­đi­va­nje HDZ-a ta­ko da će na lis­te do­ći mla­đi i da će is­pas­ti ve­te­ra­ni HDZ-a? Bo­ji­te li se mo­guć­nos­ti da ne bu­de­te pr­vi na lis­ti u 3. iz­bor­noj je­di­ni­ci i da vam se pre­mi­jer­ka za­hva­li na su­rad­nji? Ne, ne bo­jim se. Čo­vjek mo­ra zna­ti kad je vri­je­me za rad, a kad mo­ra oti­ći. Me­ne to ne mu­či i ne za­bri­nja­va. Pred­sjed­ni­ca stran­ke ima pra­vo i duž­nost kad naj­av­lju­je na­čel­ne sta­vo­ve pro­gra­ma ka­ko će vo­di­ti stran­ku. No još ni­smo u stra­nač­kom vr­hu raz­go­va­ra­li o ka­drov­skim rje­še­nji­ma te o to­me tko će bi­ti na ko­joj lis­ti i na ko­jem mjes­tu. HDZ ima sta­bil­no bi­rač­ko ti­je­lo. Stran­ku pri­pre­ma­mo za iz­bo­re i du­bo­ko sam uvje­ren da se iz­bo­ri mo­gu do­bi­ti ako se svi na­ši čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri mak­si­mal­no an­ga­ži­ra­ju. Pre­mi­jer­ka je ne­ko­li­ko pu­ta de­man­ti­ra­la da je ot­pi­san ovaj ili onaj. A ja bih re­kao da je sva­ki čo­vjek pri­je­ko po­tre­ban u stran­ci i to je sna­ga HDZ-a da među 220.000 članova u pr­vom re­du vi­di čo­vje­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.