Ro­di­te­lji, pres­ta­ni­te brb­lja­ti i pos­lu­šaj­te što vam ima­mo re­ći!

Na okru­gom sto­lu “Pro­mje­na ulo­ga: Što mo­že­mo na­uči­ti od dje­ce” os­nov­no­škol­ci su po­ru­či­li odras­li­ma ne­ka za­bo­ra­ve ma­te­ri­jal­no

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

“Mo­ji ro­di­te­lji čes­to ne obra­ća­ju po­zor­nost kad im ne­što po­ku­ša­vam objas­ni­ti. Čes­to po­mis­lim da ima­ju ne­ki oz­bi­ljan pro­blem u raz­li­ko­va­nju važ­nih i ne­važ­nih stva­ri”, napisala je uče­ni­ca 7. raz­re­da An­na Klo­bu­čar iz Uma­ga u svom ra­du “Što mo­že­mo na­uči­ti od dje­ce”, ko­ji je pred­sta­vi­la u sklo­pu ne­dav­no odr­ža­nog 4. da­na kre­ativ­nos­ti i ino­va­tiv­nos­ti u Za­gre­bu. Tom pri­go­dom do­di­je­lje­ne su ne­ke ve­li­ke, oz­bilj­ne na­gra­de za naj­i­no­va­tiv­ni­je pro­jek­te u 2010., pre­da­va­nja su odr­ža­li eta­bli­ra­ni znans­tve­ni­ci, fi­zi­čar Da­vor Pa­vu­na i eko­no­mist Ve­li­mir Sri­ća, ali pru­že­na je pri­li­ka i ne­kim os­nov­no­škol­ci­ma da po­ne­što po­ru­če odras­li­ma. U de­tek­ti­ra­nju problema odras­lih rad An­ne Klo­bu­čar, ko­ji je iz­a­bran za naj­bo­lji, po­ka­zao se kao naj­o­š­tri­ji i naj­pre­ciz­ni­ji, a na me­ti su joj se naš­li ro­di­te­lji: “Ho­će­mo li moj brat i ja pos­pre­mi­ti odje­ću u or­mar i na­pra­vi­ti od­mah uju­tro kre­vet ili sva­kod­nev­no gu­bi­ti dra­go­cje­no vri­je­me na usi-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.