Lič­ke co­klje, ka­pe i tor­bi­ce spa­še­ne od za­bo­ra­va

Cen­tar za tra­di­cij­ske obr­te otvo­ren je u Otoč­cu Eu­ro­pa je uložila 100.000 eura, za­pos­lit će se 15 tre­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (N. Vla­šić/VLM)

Go­di­na­ma na­kon što su otvo­re­ni u ne­kim dru­gim hr­vat­skim kra­je­vi­ma, Cen­tar za tra­di­cij­ske obr­te na­po­kon je za­ži­vio i u Li­ci. Lič­ke co­klje, ka­pe i tor­bi­ce ta­ko ne­će pro­gu­ta­ti za­bo­rav za­hva­lju­ju­ći europ­skim sred­stvi­ma iz fon­da EPA IV u iz­nosu od go­to­vo 100.000 eura. Su­rad­nik pro­jek­ta je HGK Oto­čac, lo­gis­tič­ku pot­po­ru pru­ža Bra­ni­telj­ska udru­ga Gla­vi­či­ca Čo­vi­će, a po­kro­vi­telj je Grad Oto­čac, ko­ji je us­tu­pio pros­to­ri­je u ne­dav­no ob­nov­lje­nom biv­šem do­mu Hr­vat­ske voj­ske. Za po­če­tak, u Cen­tru će 15 tre­ne­ra svla­da­ti vje­šti­ne pro­izvo­đe­nja lič­kih su­ve­ni­ra, ko­ji će po­tom svo­je zna­nje pro­ši­ri­ti na još 60 oso­ba. Cen­tar će ču­va­ti kul­tur­nu ba­šti­nu i iz­vor­ne ma­te­ri­ja­le zbog če­ga će po­ti­ca­ti i pro­izvod­nju vu­ne. Za­poš­lja­vat će naj­ra­nji­vi­je lo­kal­no sta­nov­niš­tvo, du­go­traj­no ne­za­pos­le­ne i že­ne, a nji­ho­vi pro­izvo­di bit će uvr­šte­ni i u tu­ris­tič­ku po­nu­du Li­ke. Cen­tar za tra­di­cij­ske obr­te dru­gi je ve­li­ki pro­jekt u sli­ko­vi­toj Gac­koj do­li­ni ko­ji je do­bio ze­le­no svje­tlo Eu­ro­pe. Pre­ma ri­je­či­ma gra­do­na­čel­ni­ka Otoč­ca Ma­ri­ja Bar­ko­vi­ća, pr­vi ta­kav pro­jekt, Hr­vat­ski cen­tar za autoh­to­ne vr­ste ri­ba i ra­ko­va kr­ških vo­da, već je do­ka­zao oprav­da­nost ula­ga­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.