ukra­li su nam Bu­DuĆ­nOsT

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Društvo - pi­še ::::: sen­ka kne­Že­viĆ/vlm

Zna­te li što se sve mo­že na­pra­vi­ti s dvi­je mi­li­jar­de ku­na? Tim se nov­cem, re­ci­mo, mo­že sa­gra­di­ti de­vet bol­ni­ca ve­li­či­ne no­vog za­gre­bač­kog Re­bra. Ovaj iz­nos do­vo­ljan je da se kao na tra­ci “na­štan­ca” još pet iden­tič­nih Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti. “Svo­ti­ca” bi bi­la do­volj­na i za naj­poz­na­ti­ji hr­vat­ski most, pe­lje­ški. Da se za­ko­pa pr­va lo­pa­ta na nje­go­vu gra­di­li­štu, to­li­ko se če­ka­lo da bi se ko­mot­no mo­gao zva­ti i Go­do­tov most. Dvi­je mi­li­jar­de ku­na, pri­mje­ri­ce, po­treb­no je za osi­gu­ra­va­nje hr­vat­ske gra­ni­ce po europ­skim stan­dar­di­ma ili or­ga­ni­za­ci­ju sport­ske pri­red­be po­put Svjet­skog ru­ko­met­nog pr­vens­tva. Za ovu bi se hr­pe­ti­nu nov­ča­ni­ca mo­glo ku­pi­ti 300 mi­li­ju­na kraf­ni, do­volj­no da go­to­vo ci­je­li EU omas­ti brk pri­god­no za faš­nik. Taj bi no­vac pro­sje­čan čo­vjek znao pa­met­no po­tro­ši­ti na bez­broj na­či­na, no te­ško u Hr­vat­skoj. Za­što? Iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga – za taj je iz­nos dr­ža­va op­ljač­ka­na u de­se­ci­ma ko­rup­cij­skih afe­ra za po­s­ljed­njeg man­da­ta biv­šeg še­fa Vla­de i HDZ-a Ive Sa­na­de­ra. Pro­iz­la­zi to iz jed­nos­tav­ne ma­te­ma­tič­ke rad­nje zbra­ja­nja re­zul­ta­ta ni­za is­tra­ga, po­kre­nu­tih na­kon nje­go­va od­la­ska s vlas­ti. Ne­moj­mo se za­va­ra­va­ti, ne­će ova broj­ka os­ta­ti još du­go “za­be­to­ni­ra­na”. S ob­zi­rom na to da se Re­me­ti­nec i da­lje pu­ni kli­jen­te­lom u žar­go­nu na­zva­nom “kri­mi­nal­ci bi­je­lih ovrat­ni­ka”, la­ko bi se mo­glo do­go­di­ti da se ona i udvos­tru­či. Rek­lo bi se, sa­mo ne­bo je gra­ni­ca. I dok za sva­kog no­vog uhi­će­nja me­na­džer­či­ća ko­ji valj­da ne bi bi­li u sta­nju ni ov­ce na­pa­sa­ti, a da ih pri­je to­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.